Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200615

[komunikat] DAINA 2 [zamknięty]

Data: 15.06.2020 - 15.09.2020
[komunikat] DAINA 2 [zamknięty]

 

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień , tel. 12 663 30 01, e‑mail: patrycja.bien@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Research Council of Lithuania (zwaną dalej RCL), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2020 r.

Forma składania wniosków:

 • Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:
  • ZSUN/OSF dla wniosków krajowych składanych do NCN;
  • JUNKIS dla wniosków wspólnych składanych do RCL.
 • Do NCN przyjmowane są wnioski krajowe (polskich zespołów badawczych), do których dołączony jest opis wspólnego projektu (JPD) przygotowany przez polskie i litewskie zespoły badawcze.
 • Do RCL przyjmowane są wnioski wspólne (litewskich zespołów badawczych), do których dołączony jest w formacie PDF kompletny wniosek krajowy.
 • Kompletny wniosek krajowy zawiera elementy wskazane w pkt. 6.8 uchwały Rady NCN Nr 62/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych, jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie oraz w nawiązaniu do Komunikatu Prorektora UJ z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: Procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przesłanie na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 24 sierpnia 2020 r.:
  • projektu porozumienia lub wytycznych do porozumienia (umowy konsorcjum) - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów a UJ pełni rolę partnera i Lider dysponuje własnym wzorem porozumienia - dokument należy przesłać do p. Magdaleny Dudy, tel. 12 663 38 27, magdalena.duda@uj.edu.pl,
  • w przypadku gdy UJ pełni w projekcie rolę Lidera, prosimy o stosowanie zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ wzoru porozumienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania stosownych potwierdzeń;

 • do dnia 1 września 2020 r.:
  • roboczej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF);
 • do dnia 8 września 2020 r.:
  • ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki. Ostateczna wersja wniosku ma postać wygenerowanego z systemu pliku, który proszę zapisać nadając nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_DAINA2_08-09-2020), a wymagane załączniki to wygenerowane z systemu ZSUN/OSF dokumenty w formacie pliku PDF: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz skan podpisanego odręcznie przez kierownika projektu dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokument podpisany przez kierownika projektu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz z ostateczną wersją wniosku proszę również przekazać opis wspólnego projektu (JPD) przygotowany przez polskie i litewskie zespoły badawcze (dokument nie wymaga podpisu).
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. System Strefa Projektów UJ będzie aktywny od dnia 1 sierpnia 2020 r. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow. W razie wątpliwości dot. wypełniania formularzy zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniach, które odbędą się on-line w dniach: 27.08.2020 o godz. 10.00 oraz 2.09.2020 o godzinie 11.30. (Link do szkolenia on-line w aplikacji Teams z zakresu wypełniania formularzy rejestracji: TUTAJ

Więcej informacji:

Komunikat Rektora - Uwaga, zmiana treści w komunikacie: 

Powinno być: Dodatkowe koszty pośrednie w wysokości co najwyżej 2 % kosztów bezpośrednich mogą być przeznaczone na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Jest: Dodatkowe 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczone na koszty związane
z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

zał. nr 1 do Komunikatu Rektora - porozumienie

NCN