Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200615

[komunikat] MAESTRO 12 {zakończony]

Data: 15.06.2020 - 15.09.2020
[komunikat] MAESTRO 12 {zakończony]

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Elżbieta Wito,
tel. 12 663 30 07,
e‑mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Adresaci konkursu:
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • a) była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • b) opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • c) wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • d) zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • e) jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • f) ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Okres realizacji projektów może wynosić 36, 48 albo 60 miesięcy.
 • W projekcie należy przewidzieć stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane pod warunkiem, że osoba zaplanowana we wniosku uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
 • W projekcie należy przewidzieć zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
 • W projekcie można planować tzw. stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.
 • Koszty pośrednie w programie MAESTRO 12 wynoszą 20% kosztów bezpośrednich.
 • Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 305 zł (podpis ważny dwa lata).
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CAWP: http://www.cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Termin składania wniosków:

do 15 września 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 24 sierpnia 2020 r. projektu porozumienia lub wytycznych do porozumienia (umowy konsorcjum) - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów a UJ pełni rolę partnera i Lider dysponuje własnym wzorem porozumienia - wówczas dokument należy przesłać do p. Magdaleny Dudy, tel. 12 663 38 27, magdalena.duda@uj.edu.pl,

w przypadku gdy UJ pełni w projekcie rolę Lidera, prosimy o stosowanie zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ wzoru porozumienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania stosownych potwierdzeń;

 • do dnia 4 września 2019 r. roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP;
 • do dnia 10 września 2019 r. (w 1 egz.): ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku pdf, przesłanej na adres opiekuna konkursu w CAWP tj.:
  • wygenerowanego z systemu wniosku: opcja „Drukuj PDF” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MAESTRO_02-09-2020), wraz z mailową akceptacją kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki). Kierownik jednostki akceptuje wniosek w treści maila umieszczając informację – „Akceptuję wniosek w konkursie OPUS 19 nr ID wniosku: [informacja w stopce wniosku] Pana/Pani……”.
  • wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF dokumentem w formacie pliku PDF: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanem wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF i podpisanego odręcznie przez kierownika projektu dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokumentu podpisanego przez kierownika projektu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   wraz z:
  • Formularzem rejestracji projektu, wypełnionym w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
   System Strefa Projektów UJ będzie aktywny od dnia 1 sierpnia 2020 r.
   Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow.
 • W razie wątpliwości dot. wypełniania formularzy zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniach, które odbędą się on-line w dniach: 27.08.2020 o godz. 10.00 oraz 2.09.2020 o godzinie 11.30. (Link do szkolenia on-line w aplikacji Teams z zakresu wypełniania formularzy rejestracji: TUTAJ

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.


W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na Potwierdzeniu złożenia wniosku w konkursie NCN.

Wyżej wymieniony dokument podpisany podpisem elektronicznym przez władze UJ zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy e-mailowe przez opiekuna konkursu w CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Zał. do komunikatu Rektora - porozumienie o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

Ogłoszenie o konkursie na stronie NCN