Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200408

[komunikat] MSCA Individual Fellowships 2020 [ zakończony]

Data: 08.04.2020 - 09.09.2020
[komunikat] MSCA Individual Fellowships 2020 [ zakończony]

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oron,,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Granty te mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami.

Działanie Marie Skłodowska-Curie Action Individual Fellowships przeznaczone jest dla doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu posiadają stopień doktora, lub
w przypadku jego braku, mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych.

Działanie obejmuje dwa typy projektów:

  • European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Horyzont 2020.
    • Standard European Fellowiship (EF-SF) adresowany do wszystkich doświadczonych naukowców, którzy spełniają warunek mobilności: nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia konkursu.
    • Career Restart Panel (EF-CAR) adresowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie i spełniają warunek mobilności: nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 36 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat przed datą zamknięcia konkursu. UWAGA: W ramach Career Restart Panel można realizować grant w okresie od 12 do 36 miesięcy.
    • Reintegartion Panel (EF-RI) adresowany do doświadczonych naukowców – obywateli krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 pracujących w krajach trzecich, którzy chcą wrócić do kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 i spełniają warunek mobilności: nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 36 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat przed datą zamknięcia konkursu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest bezpośredni powrót z jednego kraju do drugiego.
    • Society & Enterprise Panel (EF-SE) adresowany do wszystkich doświadczonych naukowców, którzy planują realizować grant we współpracy z sektorem pozaakademickim i spełniają warunek mobilności: nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 36 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat przed datą zamknięcia konkursu.
  • Global Fellowships, które dają możliwość realizacji grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy.

Komisja Europejska, w ramach działania MSCA IF przewidziała możliwość skorzystania z dodatkowej formy wsparcia w postaci Widening Fellowships, czyli grantów dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania (dotyczy tylko European Fellowship).

Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Lista krajów widening znajduje się w dokumencie: Guide for Applicants Individual Fellowships (IF) 2019

Zgoda na udział w Widening Fellowships udzielana jest w trakcie ubiegania się o MSCA IF we wniosku aplikacyjnym.

Termin składania wniosków:

9 września 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie elektrnicznej przez Funding & Tenders Portal

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Osoby aplikujące zobowiązane są wskazać we wniosku aplikacyjnym opiekuna konkursu w CAWP jako osobę do kontaktu ze strony UJ.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu badawczego (WindowsMacLinux)

Strona internetowa konkursu

MSCA Work Programme

Guide for applicants

Standard proposal template

Poradnik: Jak skutecznie aplikować o granty MSCA IF? - Handbook MSCA IF 2020