Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30 października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 

 

 

 

Najważniejsze fakty związane z IDUB UJ:

  • zwiększenie subwencji UJ o 78 mln zł rocznie, na okres 7 lat
  • środki przeznaczone na działania ujęte w programie rozwoju
  • program przygotowany w oparciu o wieloaspektową analizę SWOT oraz uzgodnienia z przedstawicielami i dziekanami wszystkich wydziałów
  • program zorganizowany wokół ‘zasady 4 I’: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz integralności
  • program zakłada realizację celów związanych ze zwiększeniem wpływu UJ na rozwój światowej nauki, wzmocnieniem współpracy badawczej z renomowanymi instytucjami, podniesieniem jakości kształcenia studentów i doktorantów, stałym rozwojem zawodowym pracowników uczelni, podniesieniem jakości zarządzania Uczelnią oraz budową marki i zwiększeniem wpływu społecznego Uczelni
  • program realizowany będzie w ramach 7 interdyscyplinarnych priorytetowych obszarów badawczych (POB): Heritage (dziedzictwo kulturowe), FutureSoc (funkcjonowanie społeczeństw w przyszłości), BioS (biologia strukturalna i translacyjna), qLife (choroby społeczno-cywilizacyjne, zdrowie reprodukcyjne i medycyna regeneracyjna), SciMat (tworzenie zaawansowanych materiałów), DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych) oraz Anthropocene (przyczyny, przebieg i skutki globalnych zmian środowiska)
  • cele programu realizowane poprzez 27 działań
  • realizacja planu mierzona 20 wskaźnikami

Zespół koordynujący program Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Przewodniczący Zespołu Koordynującego
prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Zastępcy Przewodniczącego Zespołu
prof. dr hab. Bartosz Brożek
mgr Dorota Buchwald-Cieślak

Członkowie Zespołu
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
prof. dr hab. Marek Sanak

 

Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu koordynującego program Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

KONKURSY

Society Now! # konkurs 1 - wyniki

SocietyNow! # konkurs 1 - termin składania wniosków: 17 kwietnia 2020 r.

SocietyNow! # konkurs 1  - zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2020 r.

 

​KOMUNIKATY

 

Wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Prezentacje dotyczące wniosku w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Kontakt

Edyta Nowak  (pokój 118)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 20

Bartłomiej Konecko (pokój 118)
e-mail: bartek.konecko@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 21

Aneta Łapczuk (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 24

Joanna Dziedzic (pokój 118)
e-mail: joanna1.dziedzic@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 23

Dominika Kępa (pokój 118)
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 23