Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum dydaktyczne

Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego będący nauczycielem akademickim i biorący udział w realizacji projektu może zawnioskować o obniżenie pensum dydaktycznego na podstawie właściwej uchwały Senatu UJ w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (uchwała obowiązująca na rok 2018/2019).

Zgodnie z uchwałą obniżenie pensum dydaktycznego jest możliwe:

  • jeśli nauczyciel akademicki bierze udział w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego lub
  • jeśli wytyczne programu wymagają większego nakładu pracy.

Zniżka nie może być większa, niż określona w wytycznych programu, o ile wytyczne taki limit wskazują.

Procedura obniżenia pensum

W celu obniżenia pensum dydaktycznego należy skierować pisemną prośbę do Prorektora ds. badań naukowych (proponowany wzór pisma).

Pismo, po podpisie Dziekana, należy dostarczyć do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów. Jeżeli Rektor wyrazi zgodę na obniżenie pensum, wówczas Dział Spraw Osobowych przygotowuje stosowne dokumenty i kontaktuje się z pracownikiem.

Obniżenie pensum w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w niektórych typach konkursów wprowadziło możliwość otrzymania środków na obniżenie pensum dydaktycznego. Obecnie są to konkursy SONATA oraz SONATA BIS.

Zgodnie z wytycznymi:

  • Uniwersytet Jagielloński może otrzymać środki na obniżenie pensum o 50 %,
  • środki te mogą być przyznane wyłącznie dla kierownika projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik naukowo-dydaktyczny, wynagradzanego w projekcie z puli wynagrodzeń dodatkowych,
  • kwota na obniżenie pensum wynosi 100 zł na każdą godzinę obniżenia i jest obliczana automatycznie przez system OSF po wpisaniu wartości pensum danej osoby.

Obniżenie pensum w konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w niektórych typach konkursów wprowadziła rekomendowaną wysokość pensum dydaktycznego dla poszczególnych typów członków zespołu. Wysokość ta wynosi najczęściej: dla kierownika projektu, zastępcy kierownika, przedstawiciela konsorcjanta oraz młodych doktorów – 60 godzin rocznie, a dla doktorantów – 45 godzin rocznie.

W związku z tym we wszystkich takich przypadkach Uniwersytet Jagielloński zaleca obniżenie pensum do wskazanej przez Fundację liczby godzin. Szczegóły obniżenia pensum podane są każdorazowo w Komunikacie dot. danego konkursu.