Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200408

Zaproszenie do zgłaszania się naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego do pełnienia roli supervisora w projektach Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (Horyzont 2020)

Data: 08.04.2020 - 15.05.2020
Zaproszenie do zgłaszania się naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego do pełnienia roli supervisora w projektach Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (Horyzont 2020)

Uprzejmie informuję, że otwarty został konkurs na projekty Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) w ramach programu Horyzont 2020 (identyfikator konkursu H2020- MSCA-IF2020).

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Joanna Dominiak,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: joanna.dominiak@uj.edu.pl

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Granty te mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami.

Działanie MSCA IF daje możliwość zaproszenia naukowców z całego świata do realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim, tak kluczowe dla rozwoju kadry, podniesienia własnego poziomu rozwoju naukowego i transferu wiedzy w środowisku międzynarodowym.

W związku z powyższym zachęcam do pełnienia roli supervisora dla zagranicznych naukowców, którzy chcą prowadzić badania w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Supervisor wraz z zagranicznym naukowcem wspólnie przygotowują wniosek aplikacyjny. Po uzyskaniu grantu supervisor sprawuje opiekę merytoryczną nad zatrudnionym naukowcem i udziela wsparcia w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych, w tym również odpowiada za kontakty z Research Executive Agency. 

Tematyka badań obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, a jej wybór uzależniony jest od preferencji wnioskującego oraz supervisora. Kwalifikacje oraz doświadczenie supervisora mają wpływ na ocenę wniosku. 

Podstawowe informacje dotyczące konkursu:

 • Działanie Marie Skłodowska – Curie Action Individual Fellowships przeznaczone jest dla doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu posiadają stopień doktora, lub w przypadku jego braku, mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych.
 • Działanie obejmuje dwa typy projektów:
  • European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Horyzont 2020.
  • Global Fellowships, które dają możliwość realizacji grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy) a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy.

Podstawowe zasady finansowania:

 • Poziom dofinansowania wynosi 100%.
 • Środki dla naukowca obejmują w przeliczeniu na osobomiesiąc: o wynagrodzenie (living allowance):
  • 4 880 euro x współczynnik korekcyjny (dla Polski wynosi 75,5%),
  • koszty relokacji (mobility allowance): 600 euro,
  • dodatek rodzinny (family allowance): 500 euro.
 • Środki dla instytucji goszczącej w przeliczeniu na osobomiesiąc:
  • koszty szkoleń, badań: 800 euro,
  • koszty zarządzania i koszty pośrednie: 650 euro.

Naukowcy z UJ, którzy są zainteresowani stworzeniem zespołów „supervisor – zagraniczny naukowiec” i podjęciem starań o granty MSCA IF realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim proszeni są o przesłanie danych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu na adresy opiekunów konkursu w CAWP w terminie do dnia 15 maja 2020 r. 

Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie przygotowana oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zostanie opublikowana na portalu EURAXESS oraz rozesłana do innych europejskich jednostek naukowych.

Więcej informacji: