Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Rektora w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Komunikat Rektora w sprawie procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

25 marca 2020 roku został wydany KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH w sprawie: procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dopuszcza się poniższy tryb procedowania dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Biuro projektu lub osoba odpowiedzialna w jednostce za administrowanie projektem przesyła drogą mailową do Kierownika projektu lub osoby przez niego upoważnionej skan faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowo-finansowego.

2. Kierownik projektu lub osoba przez niego upoważniona weryfikuje dokument pod względem merytorycznym oraz potwierdza w formie elektronicznej jako dysponent środków, konieczność dokonania wydatku z projektu przesyłając informację mailową do biura projektu lub osoby odpowiedzialnej w jednostce za administrowanie projektem o poniższej treści:
„Potwierdzam wydatek w kwocie ……. zł (słownie: ………….) dokonany w związku z realizacją projektu pt. …………………….… (tytuł projektu)”
Mail o takiej treści „zastępuje” na dokumencie zakupu odręczny podpis Kierownika projektu lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Wydruk lub skan maila od Kierownika projektu lub osoby przez niego upoważnionej dołączany jest do dokumentu zakupu i przekazywany do kontrasygnaty Kierownika jednostki, w której realizowany jest projekt tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki).

4. Następnie komplet dokumentów w wersji papierowej przekazywany jest zgodnie z obiegiem dokumentów w UJ do dalszego procedowania.

Powyższa procedura ma zastosowanie w przypadkach uzasadnionej nieobecności w pracy spowodowanej m.in. kwarantanną, troską o zdrowie własne, pełnieniem opieki nad dziećmi bądź osobami będącymi w grupie ryzyka, jak również w okresie świadczenia pracy w formie zdalnej.
Powyższa procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia uchylenia niniejszego Komunikatu.

Jednocześnie przypominam, że:

  • Ogólne zasady opisu dokumentów zakupu towarów i usług reguluje w Uniwersytecie Jagiellońskim „Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” (opisane w pkt. 2.1.2.2 Ogólne zasady opisu i obiegu dokumentów zakupu) wprowadzona Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum).
  • Wszelkie czynności dotyczące zakupu towarów i usług wykonywane są na poziomie jednostki organizacyjnej UJ dokonującej zakupu/realizującej projekt.

Komunikat w wersji PDF

Polecamy również
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - utrudnienia spowodowane COVID-19
Narodowe Centrum Nauki informuje o dostępnych formularzach wniosków w systemie OSF
Nowe Komunikaty Rektora z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Badacze z UJ współtwórcami substancji silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2