Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ zagrożenia koronawirusem a projekty

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim:

czytaj więcej na temat Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Jagiellońskim

OBIEG DOKUMENTÓW:

Inne komunikaty dot. koronawirusa: 

Wyjazdy zagraniczne:

Wszystkich kierowników projektów, którzy z uwagi na zagrożenie koronawirusem, byli zmuszeni odwołać wyjazdy zagraniczne, prosimy o kontakt z opiekunami konkursów z CAWP, w celu omówienia kwesti kwalifikowalności kosztów niezreazliwanych wyjazdów.

Koronawirus: aktualne informacje (oficjalna strona Rzeczpospolitej Polskiej) 

Poniżej przedstawiamy stanowiska instytucji finansujących dotyczące wpływu zagrożenia koronowirusem na realizowane projektu.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze a koronawirus

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Korespondencja do Fundacji – ważna informacja

Informacja w sprawie kontaktu z pracownikami FNP od 16 marca 2020 r.

Pismo dotyczące potencjalnych opóźnień w składaniu wniosków o płatność i sprawozdań

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa

Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności

Przedłużone terminy składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+

https://www.frse.org.pl/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/

HORYZONT 2020

Konkurs MSCA RISE 2020 – dwa tygodnie więcej na złożenie wniosku projektowego - nowy termin to 12 maj 2020 r.

Składanie wniosków w temacie CE-BIOTEC-08-2020 przesunięte na 19 czerwca

Termin składania wniosków w konkursie EIC Pathfinder – FET Open przedłużony do 3 czerwca

Nowe wskazówki dla beneficjentów dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów w Horyzoncie 2020.

W związku nadzwyczajnymi działaniami związanymi z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 termin nadsyłania wniosków w obecnie otwartym konkursie COST 2020 (OC-2020-1) został przesunięty o 6 miesięcy: z 29 kwietnia na 29 października 2020 r.

Ponowne wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie Zdrowie 2020

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Rekomendacje dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE.

Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przesunięcie terminu złożenia raportów - z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r

Mistrzowie dydaktyki - nabór do 31 marca 2020 r. (przedłużony do 15 czerwca 2020 r.)

Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni

https://www.gov.pl/web/koronawirus

NAWA

Nowe zasady pracy kancelarii NAWA

Przedłużone terminy naborów w programach dla naukowców!

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

#LotDoDomu – pomoc obywatelom polskim w powrocie do kraju

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Kontakt z NAWA

Wszystkie komunikaty związane z COVID-19

Narodowe Centrum Nauki

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

PROGRAM ETIUDA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.

W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu prosimy o niezwłoczne poinformowanie NCN o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich.

W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym jest możliwość skrócenia pobytu lub zrealizowania pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie NCN, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA.

W sprawach związanych z kwestią potencjalnego opodatkowania stypendium będącego skutkiem zmiany terminu rozliczenia stypendium doktorskiego NCN rekomenduje zwrócenie się o interpretację w tej kwestii do właściwego organu podatkowego.

 

RAPORTY ROCZNE

Komunikat NCN ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych z 13.03.2020 roku

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Narodowym Centrum Nauki do 31 marca 2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy.

W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

  • raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r.
  • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektów w ramach III osi PO WER

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER (IZ)

Komunikat dotyczący zmian w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER

Fundusze Europejskie - POWER, POIR

Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków - stan na 18 marca 2020 roku

Komunikat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Instytucji Zarządzającej