Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190814

Program Edukacja [zakończony]

Data: 14.08.2019 - 15.09.2019
Program Edukacja [zakończony]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje o naborze wniosków w konkursie

Instytucja ogłaszająca:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przedmiot konkursu:

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów i realizowanych w ich ramach działań:

Opiekun konkursu w CAWP:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88,
e‑mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

a) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry:

a. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;

b. intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw Darczyńców.

b) Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym:

a. dla studentów – mobilności i praktyki;

b. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.

c) Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi;

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów);

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

d) Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu

Termin składania wniosków:

do 15 września 2019 r., godz. 23:59

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 3 września 2019 r. wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (do pobrania poniżej),
  • do dnia 11 września 2019 r.: ostatecznej wersji wniosku w formie elektronicznej (w postaci pliku w formacie PDF).

Więcej informacji:

http://education.org.pl/

http://education.org.pl/przewodnik_dla_aplik/pierwszy-nabor/1-komplet-dokumentacji-wersje-pdf/