Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190610

[komunikat] Granty na granty - promocja jakości III

Data: 10.06.2019 - 31.12.2020
[komunikat] Granty na granty - promocja jakości III

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

Termin składania wniosków:

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Nabór w trybie ciągłym od 10 czerwca 2019 r.

Forma składania wniosków:

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu. W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

MNiSW wymaga składania wniosków tylko w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl. Ponadto na adres MNiSW należy przesłać „Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku w ramach przedsięwzięcia "Granty na Granty: promocja jakości III" podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania UJ.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W celu weryfikacji poprawności wniosku, należy przesłać wersję roboczą (w postaci pliku pdf) lub przekazać opiekunowi konkursu w CAWP dostępu do systemu OSF.

Następnie, po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CAWP, należy:

  • złożyć w CAWP 1 egzemplarz wydrukowanego wniosku opatrzony podpisem Kierownika projektu oraz Kierownika jednostki, która stara się o środki w ramach Programu (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki);
  • przesłać na adres email opiekuna konkursu w CAWP wygenerowane przez system OSF „Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości III” opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kierownika jednostki (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki). Oświadczenie, podpisane przez władze UJ, zostanie przesłane do Ministerstwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopiero po złożeniu wniosku w systemie OSF.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego