Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190416

[komunikat]Premia na Horyzoncie 2

Data: 16.04.2019 - 31.12.2020
[komunikat]Premia na Horyzoncie 2

MNiSW informuje o otwartym konkursie

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel konkursu:

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie (bez względu na charakter pracy wykonywanej przy realizacji projektu) i stanowią koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach ww. programów.

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu badawczego w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia wniosku. O „Premię na Horyzoncie 2" można ubiegać się również po zakończeniu realizacji projektu. 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły od 15.04.2019 r.

Sposób składania wniosków:

wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF

Do wniosku należy dołączyć (w formie pliku pdf) umowę z Komisją Europejską (grant agreement) oraz ewentualne kopie aneksów do tej umowy.

Dodatkowo do MNiSW wysyłana jest także wersja papierowa opatrzona podpisami osób uprawionych do reprezentowania jednostki.

Regulacje wewnętrzne UJ:

  • Do decyzji Kierownika projektu pozostaje podział przyznanych środków finansowych pomiędzy członków zespołu projektowego w zależności od zaangażowania poszczególnych osób w realizację projektu.
  • Wynagrodzenia wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w UJ Regulaminem zatrudniania
    i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonym Zarządzeniem nr 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 z poźn. zm.
  • Przyznane środki finansowe będą wypłacane w formie dodatku specjalnego.

W celu weryfikacji poprawności wniosku, proszę o przesłanie jego roboczej wersji (w postaci pliku pdf) lub przekazanie opiekunowi konkursu w CAWP dostępu w systemie ZSUN/OSF na zasadach redaktora pomocniczego.

Następnie, po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CAWP, proszę o złożenie:

  • 1 egzemplarza wydrukowanego wniosku, podpisanego przez Kierownika projektu i Kierownika jednostki (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) - bez wydruku załączników;
  • 2 egzemplarzy części A wniosku („wersja dla Ministerstwa”), wydrukowanej z systemu ZSUN/OSF, podpisanej przez Kierownika projektu i Kierownika jednostki, w celu zatwierdzenia przez władze UJ oraz wysłania do MNiSW.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

MNiSW