Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190117

[komunikat] SONATINA 3 [zakończony]

Data: 17.01.2019 - 15.03.2019
[komunikat] SONATINA 3 [zakończony]

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Opiekun konkursu w CAWP:

Joanna Łyczek,
tel. 12 663 38 39,
e‑mail: joanna.buda@uj.edu.pl

w kwestiach dotyczących zatrudniania
i wynagradzania
proszę o kontakt z:

Dominiką Spieszny
tel. 12 663 38 89,
e-mail: dominika.spieszny@uj.edu.pl

Termin składania wniosków:

15 marca 2019 r.

Forma składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają w CAWP:

 • do dnia 1 marca 2019 r. roboczą wersję wniosku w formie elektronicznej w postaci pliku pdf (na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP),
 • do dnia 8 marca 2019 r.:
  1. ​​ostateczną (skróconą) wersję wniosku o finansowanie projektu badawczego, podpisanego przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki,
  2. załącznik nr 2 tj. kopię dyplomu lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora (lub jeśli dotyczy: załącznik nr 3 tj. oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydanego przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora),
  3. załącznik nr 4 tj. dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego,
  4. załącznik nr 5 tj. listów od redakcji potwierdzających przyjęcie prac do druku (jeśli dotyczy),
  5. wygenerowane z systemu OSF dokumenty pn. Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą lub w przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego,
  6. jednostki pozawydziałowe nieotrzymujące dotacji na działalność statutową z budżetu nauki zobowiązane są do dołączenia załącznika nr 1 do dokumentacji konkursowej tj. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce wnioskującej/realizującej oraz Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim),
  7. formularz rejestracji projektu.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją , uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów władz UJ na wersji drukowanej wniosku i Potwierdzeniu złożenia wniosku w konkursie NCN.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie NCN

Formularz rejestracji projektu: WINDOWS, MAC, LINUX