Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181212

[komunikat] Diamentowy Grant

Data: 12.12.2018 - 31.01.2019
[komunikat] Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji Programu „Diamentowy Grant”.

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Pilipowicz,
tel. 12 663 30 05
mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Cel konkursu: 

wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

 1. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat - studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługi Strumieni Finansowania),
 • w formie papierowej, wydrukowanej z systemu OSF, podpisanej przez autora projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału/Dyrektora) 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

 • do dnia 16 stycznia 2019 r.:
  • roboczą wersję wniosku przesłaną w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP
  • wydrukowany i podpisany Formularz zgłoszenia projektu badawczego (odnośniki na dole)
 • do dnia 24 stycznia 2019 r. :
  • wydruk z systemu OSF pt. „aktualny stan wniosku” w jednym egzemplarzu wraz z podpisem autora projektu i Dziekana Wydziału/Dyrektora (na ostatniej stronie wniosku),
  • wydruk z systemu OSF pt. „wersja do Ministerstwa” w dwóch egzemplarzach wraz z podpisem autora projektu i Dziekana Wydziału/Dyrektora.

Dodatkowo w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu znajduje się wzór oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zaznaczam, że wyżej wymienione terminy są ostateczne. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że nie będą rozpatrywane prośby dotyczące możliwości składania wniosków w terminach późniejszych niż wyznaczone w niniejszym Komunikacie.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP.

UWAGA: W przypadku planowania zakupu sprzętuu komputerowego prosimy o stosowanie się do zapisów Pisma okólnego nr 3 Prorektora ds. dydaktyki z 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad zakupu sprzętu komputerowego przez jednostki organizacyjne UJ. Zestawienie sprzętu komputerowego mogą Państwo pobrać tutaj.

Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik numer 1

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader), ODT (Linux) DOC (Windows)

Ogłoszenie konkursu na stronie MNiSW