Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181207

ERASMUS+

Data: 07.12.2018 - 30.10.2018
ERASMUS+

Komisja Europejska ogłosiła możliwość składania wniosków w programie

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska

Przedmiot konkursu:

Składanie wniosków w ramach programu ERASMUS+ możliwa jest w następujących obszarach:

1. Realizacja wspólnych studiów magisterskich drugiego stopnia Erasmus Mundus (Akcja 1)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

organizowanych przez międzynarodowe konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego prowadzące do uzyskania wspólnego/podwójnego dyplomu. Składane wnioski muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów magisterskich drugiego stopnia.

Konsorcjum powinny utworzyć instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu. We wniosku można uwzględnić finansowanie fakultatywnie jednego roku przygotowawczego – 20 000 EUR i 4 kolejne nabory studentów – 50 000 EUR na dany nabór. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie opłaty za kształcenie studentów (czesnego) w wysokości:

 • 9 000 €/rok dla studentów z krajów partnerskich;
 • 4 500 €/rok dla studentów z krajów programu.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

14 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego dla projektów, które powinny rozpocząć się między 1 sierpnia i 31 października 2019 r.

W przypadku wniosków wspófinansowanych w ramach partnerstwa pomiędzy konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i Międzyuczelnianym Projektem Wymiany Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT), wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia i 31 października 2019 r. Równocześnie japoński koordynator udostępni ten sam wniosek Japońskiemu Towarzystwu Promocji Nauki.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

2. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży (Akcja 2)

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Aneta Fausek
tel. 12 663 38 07
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Składane projekty powinny mieć na celu wspieranie opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk w krajach programu na szczeblu europejskim. 

Projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego ze wskazanych przez Komisję Europejską priorytetów (Lista priorytetów – „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 111-116).

Maksymalny poziom finansowania wynosi 12 500 EUR/miesiąc. Wysokość wkładu własnego nie została określona.

Konsorcjum muszą stworzyć trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy - partnerstwa strategiczne w zakresie szkolnictwa wyższego oraz od 12 do 36 miesięcy - partnerstwa strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych lub od 6 do 36 miesięcy dla partnerstw strategicznych w zakresie młodzieży.

Termin składania wniosków do Narodowej Agencji Programu ERASMUS +, z którego pochodzi koordynator projektu upływa:

 • dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych  - 21 marca 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia 2019 r.
 • dla partnerstw strategicznych w dziedzinie młodzieży:
  • 5 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 czerwca do 30 września
   2019 r.;
  • 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 września 2019 r. do 31 stycznia
   2020 r.
  • 1 października 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 lutego do 31 maja
   2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

3. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Podejmowane działania powinny mieć na celu wsparcie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w nieunijnych krajach partnerskich.

W ramach tej akcji możliwe jest składanie wniosków w dwóch kategoriach:

 1. Projekty wspólne mające na celu wprowadzenie zmian w organizacjach z kwalifikujących się krajów partnerskich, służące między innymi:
  • opracowaniu programów nauczania;
  • modernizacji w zakresie zarządzania i funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego;
  • wzmocnieniu związku między instytucjami szkolnictwa wyższego i szerszym środowiskiem gospodarczo-społecznym.
 2. Projekty strukturalne mające na celu wywarcie wpływu na systemy szkolnictwa wyższego w kwalifikujących się krajach partnerskich, służące przede wszystkim:
  • modernizacji polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa wyższego;
  • wzmocnieniu związku między instytucjami szkolnictwa wyższego i szerszym środowiskiem gospodarczo-społecznym.

Projekty z zakresu budowania potencjału mogą być realizowane jako:

 • projekty krajowe, tj. projekty obejmujące instytucje tylko z jednego uprawnionego kraju partnerskiego;
 • projekty wielonarodowe w obrębie jednego regionu, obejmujące przynajmniej dwa kraje z tego regionu;
 • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region; w projekt musi być zaangażowane co najmniej jedno państwo z każdego z regionów, którego projekt dotyczy.
  ​Wnioski, które nie uwzględnią krajowych lub regionalnych priorytetów, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu finansowania. 

Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 500 000 EUR, a maksymalne 1 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy

W projekcie krajowym musi uczestniczyć co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu oraz co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego.

W projekcie wielonarodowym musi uczestniczyć co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu oraz minimum dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego biorącego udział w projekcie. W oba rodzaje projektów musi być zaangażowana przynajmniej taka sama liczba krajów partnerskich, jak krajów programu.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli 

7 lutego 2019 r., godz. 12.00 czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 15 listopada 2019 r. lub 15 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

4. Sojusze na rzecz wiedzy (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

W ramach Sojuszy można uzyskać dofinansowanie dla dwóch rodzajów projektów Europejskie uniwersytety oraz Sojusze na rzecz wiedzy.

 • Europejskie uniwersytety powinny być ukierunkowane na następujące cele: 
  • promowanie wspólnych europejskich wartości, wskazanych w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej oraz wzmacnianiu europejskiej tożsamości;
  • osiągnięcie znaczącego postępu w obszarze jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wspieranie europejskiej gospodarki, zatrudnienia, kultury i dobrobytu opartych na wiedzy.

W skład projektu muszą wejść trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów programu. Projekt powinien trwać trzy lata. Maksymalny wkład UE przyznawany na trzyletni projekt to 5.000.000 EUR. Dofinansowanie UE może wynieść maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 września a 1 grudnia 2019 r.

 • Sojusze na rzecz wiedzy są transnarodowymi projektami ukierunkowanymi na rezultaty współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem w krajach programu. Najważniejszymi cechami sojuszy na rzecz wiedzy są:
  • innowacyjność w szkolnictwie wyższym i innowacyjność dzięki szkolnictwu wyższemu w przedsiębiorstwach;
  • trwałość współpracy między uczelniami a biznesem;
  • wpływ wykraczający poza czas trwania projektu i poza organizacje zaangażowane w sojusz.

W projekcie wymagany jest udział co najmniej sześciu organizacji z co najmniej trzech krajów programu, w tym co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego i co najmniej dwóch przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie na dwuletni projekt może wynosić 700 000 EUR, a na trzyletni 1 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Projekt może trwać 2 lub 3 lata.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 listopada 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

5. Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych  to projekty o transnarodowym charakterze, których celem jest określenie, jakie umiejętności są obecnie (i będą wkrótce) poszukiwane w poszczególnych sektorach gospodarki lub uwzględnienie tych potrzeb w programach nauczania zawodowego. Najważniejszymi cechami sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych są:

 • innowacyjność w kształceniu i szkoleniu zawodowym, dla poszczególnych zawodów w sektorach gospodarki;
 • wpływ wykraczający poza czas trwania projektu i poza organizacje zaangażowane w sojusz. Oczekuje się, że partnerstwo i działania będą trwałe. 

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (grupa 1. i 2. – patrz opis grupy w „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 155) muszą obejmować co najmniej cztery kraje programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej ośmiu pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej trzech musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub przedstawicieli społecznych, a co najmniej trzech – organizatorów kształcenia i szkolenia. Maksymalne dofinansowanie UE wynosi od 700 000 EUR do 1 000 000 EUR w zależności od czasu trwania i grupy Sojuszu. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Czas trwania projektu to dwa lub trzy lata.

Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych (grupa 3. – patrz opis grupy w: „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 155) musi obejmować co najmniej osiem krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej dwunastu pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej pięciu musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub sektor (np. izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe), a co najmniej pięciu – organizatorów kształcenia i szkolenia. Maksymalne dofinasowanie UE przyznawane na projekt to 4 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Czas trwania projektu to cztery lata.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 1 listopada lub 1 grudnia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

6. Działania "Jean Monnet" (Akcja specjalna)

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Agata Pik
tel. 12 663 38 42
e-mail: agata.pik.uj.edu.pl

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Celem działań jest propagowanie na całym świecie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej. Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z integracją europejską, rolą UE w zglobalizowanym świecie; powinny promować europejską aktywność obywatelską oraz dialog między ludźmi i kulturami.

Działania Jean Monnet obejmują:

 • Moduł Jean Monnet – krótki program kształcenia (moduł/kurs) w zakresie zagadnień dotyczących UE; minimalny czas trwania modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez trzy kolejne lata; maksymalna kwota dofinansowania dla modułu Jean Monnet wynosi 30 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu modułu Jean Monnet;
 • Katedry Jean Monnet – stanowisko nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej dla profesorów uniwersyteckich; profesor powinien przeprowadzić 90 godzin nauczania w roku akademickim przez trzy kolejne lata; maksymalna kwota dofinansowania dla katedry Jean Monnet wynosi 50 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu katedry Jean Monnet;
 • Centra doskonałości Jean Monnet  - służące gromadzeniu fachowej wiedzy cenionych ekspertów specjalizujących się  w zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej w celu tworzenia synergii między różnymi dziedzinami studiów, a także tworzeniu wspólnych działań transnarodowych i powiązań strukturalnych z instytucjami akademickimi w innych krajach; projekty trwają trzy lata; maksymalna kwota dofinansowania dla centrum  doskonałości Jean Monnet wynosi 100 000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych w projekcie;
 • Sieci Jean Monnet (debata orientacyjna ze światem akademickim) – promują tworzenie i rozwój międzynarodowych konsorcjów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, zespołów, ekspertów indywidualnych itd.) w obszarze studiów dotyczących UE. Projekty te koncentrują się na działaniach, które nie mogą zostać z powodzeniem zrealizowane na poziomie krajowym i które wymagają zaangażowania co najmniej trzech instytucji partnerskich a ich celem jest zrealizowanie projektów o wymiarze wielonarodowym; projekty trwają trzy lata; maksymalna kwota dofinansowania sieci Jean Monnet wynosi 300.000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych w projekcie;
 • Projekty „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim) – wspierają innowacje, wzajemne inspirowanie się i upowszechnianie treści dotyczących Unii Europejskiej. Mogą być organizowane następujące kategorie projektów: 
  • „Innowacje” – służące badaniu nowych perspektyw i różnych metodyk w celu zwiększenia atrakcyjności zagadnień związanych z Unią Europejską;
  • "Wzajemne inspirowanie się” – promują dyskusję i refleksję na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Unii i procesów w niej zachodzących; 
  • „Upowszechniane treści” – dotyczą głównie działań informacyjnych i mających na celu upowszechnianie wiedzy.

Wniosek składa jedna instytucja. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% kosztów całego projektu. Projekt może trwać 12, 18 lub 24 miesiące.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

22 lutego 2019 r. o godz. 12:00czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 1 września 2019 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

7. Sport (Akcja specjalna)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Następujące działania mogą być realizowane w ramach tej akcji:

 1. Współpraca partnerska;
 2. Współpraca partnerska na mniejszą skale;
 3. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny przyczyniać się do zwiększenia poziomu uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie. Celami szczegółowymi są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Współpraca partnerska daje możliwość opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną oraz angażowania się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy. Konsorcjum musi być utworzone przez co najmniej pięć organizacji z pięciu  różnych krajów programu. Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej wynosi 400 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu: 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę umożliwia rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów, zwiększa ich zdolność do działania na poziomie transnarodowym, wymiany dobrych praktyk, konfrontowania pomysłów i metod w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinien uczestniczyć co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.

W projekcie muszą wziąć udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej na mniejszą skalę wynosi 60 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu to:: 12, 18 lub 24 miesiące.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 stycznia 2020 r. 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe mają na celu wspieranie:

 • wolontariatu w sporcie;
 • włączenia społecznego poprzez sport;
 • równości płci w sporcie;
 • aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia;
 • realizacji działań  Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • europejskie imprezy sportowe organizowane w jednym kraju programu;
 • imprezy krajowe organizowane jednocześnie w kilku krajach programu przez organizacje lub władze publiczne działające w dziedzinie sportu.

Maksymalne dofinansowanie projektu w odniesieniu do niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych podczas Europejskiego Tygodnia Sportu to 300 000 EUR, a poza nim - 500 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu: do roku (od przygotowania imprezy do działań następczych) w terminie między 1 listopada 2019 r. i 31 października 2020 r.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 listopada 2019 r. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Komunikat Rektora w przygotowaniu.

Forma składania wniosków:

W ramach wszystkich otwartych konkursów koordynator projektu zobowiązany jest do wysłania w systemie elektronicznym odpowiedniego formularza aplikacyjnego (e-form) dostępnego na stronach:

Szczegółowe informacje:

Komunikat Rektora w przygotowaniu

Erasmus+ Przewodnik po programie