Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181207

[komunikat] ERASMUS+

Data: 07.12.2018 - 30.10.2018
[komunikat] ERASMUS+

Komisja Europejska ogłosiła możliwość składania wniosków w programie

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska

Przedmiot konkursu:

Składanie wniosków w ramach programu ERASMUS+ możliwa jest w następujących obszarach:

1. Realizacja wspólnych studiów magisterskich drugiego stopnia Erasmus Mundus (Akcja 1)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

organizowanych przez międzynarodowe konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego prowadzące do uzyskania wspólnego/podwójnego dyplomu. Składane wnioski muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów magisterskich drugiego stopnia.

Konsorcjum powinny utworzyć instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu. We wniosku można uwzględnić finansowanie fakultatywnie jednego roku przygotowawczego – 20 000 EUR i 4 kolejne nabory studentów – 50 000 EUR na dany nabór. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie opłaty za kształcenie studentów (czesnego) w wysokości:

 • 9 000 €/rok dla studentów z krajów partnerskich;
 • 4 500 €/rok dla studentów z krajów programu.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

14 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego dla projektów, które powinny rozpocząć się między 1 sierpnia i 31 października 2019 r.

W przypadku wniosków wspófinansowanych w ramach partnerstwa pomiędzy konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i Międzyuczelnianym Projektem Wymiany Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT), wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia i 31 października 2019 r. Równocześnie japoński koordynator udostępni ten sam wniosek Japońskiemu Towarzystwu Promocji Nauki.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenie:

- dla projektów, których termin złożenia upływa 14 lutego 2019 r. - do dnia 31 stycznia 2019 r.,

- dla projektów, których termin upływa 1 kwietnia 2019 r. - do dnia 18 marca 2019 r.,

Formularza zgłoszenia projektu edykacyjnego/innego (WINDOWS, MAC, LINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku.

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

2. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży (Akcja 2)

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Aneta Fausek
tel. 12 663 38 07
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Składane projekty powinny mieć na celu wspieranie opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk w krajach programu na szczeblu europejskim. 

Projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego ze wskazanych przez Komisję Europejską priorytetów (Lista priorytetów – „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 111-116).

Maksymalny poziom finansowania wynosi 12 500 EUR/miesiąc. Wysokość wkładu własnego nie została określona.

Konsorcjum muszą stworzyć trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy - partnerstwa strategiczne w zakresie szkolnictwa wyższego oraz od 12 do 36 miesięcy - partnerstwa strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych lub od 6 do 36 miesięcy dla partnerstw strategicznych w zakresie młodzieży.

Termin składania wniosków do Narodowej Agencji Programu ERASMUS +, z którego pochodzi koordynator projektu upływa:

 • dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych  - 21 marca 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia 2019 r.
 • dla partnerstw strategicznych w dziedzinie młodzieży:
  • 5 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 czerwca do 30 września
   2019 r.;
  • 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 września 2019 r. do 31 stycznia
   2020 r.
  • 1 października 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego - dla projektów rozpoczynających się od 1 lutego do 31 maja
   2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenie:

 • w zakresie działań określonych lit. A - do dnia 8 marca 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUX) wraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;
 • w zakresie działań określonych lit. B - dwa tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia wniosku do Brukseli formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUX) wraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

3. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Podejmowane działania powinny mieć na celu wsparcie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w nieunijnych krajach partnerskich.

W ramach tej akcji możliwe jest składanie wniosków w dwóch kategoriach:

 1. Projekty wspólne mające na celu wprowadzenie zmian w organizacjach z kwalifikujących się krajów partnerskich, służące między innymi:
  • opracowaniu programów nauczania;
  • modernizacji w zakresie zarządzania i funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego;
  • wzmocnieniu związku między instytucjami szkolnictwa wyższego i szerszym środowiskiem gospodarczo-społecznym.
 2. Projekty strukturalne mające na celu wywarcie wpływu na systemy szkolnictwa wyższego w kwalifikujących się krajach partnerskich, służące przede wszystkim:
  • modernizacji polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa wyższego;
  • wzmocnieniu związku między instytucjami szkolnictwa wyższego i szerszym środowiskiem gospodarczo-społecznym.

Projekty z zakresu budowania potencjału mogą być realizowane jako:

 • projekty krajowe, tj. projekty obejmujące instytucje tylko z jednego uprawnionego kraju partnerskiego;
 • projekty wielonarodowe w obrębie jednego regionu, obejmujące przynajmniej dwa kraje z tego regionu;
 • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region; w projekt musi być zaangażowane co najmniej jedno państwo z każdego z regionów, którego projekt dotyczy.
  ​Wnioski, które nie uwzględnią krajowych lub regionalnych priorytetów, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu finansowania. 

Minimalne dofinansowanie projektu wynosi 500 000 EUR, a maksymalne 1 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy

W projekcie krajowym musi uczestniczyć co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu oraz co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego.

W projekcie wielonarodowym musi uczestniczyć co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu oraz minimum dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego biorącego udział w projekcie. W oba rodzaje projektów musi być zaangażowana przynajmniej taka sama liczba krajów partnerskich, jak krajów programu.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli 

7 lutego 2019 r., godz. 12.00 czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 15 listopada 2019 r. lub 15 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenia do dnia 25 stycznia 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

4. Sojusze na rzecz wiedzy (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

W ramach Sojuszy można uzyskać dofinansowanie dla dwóch rodzajów projektów Europejskie uniwersytety oraz Sojusze na rzecz wiedzy.

 • Europejskie uniwersytety powinny być ukierunkowane na następujące cele: 
  • promowanie wspólnych europejskich wartości, wskazanych w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej oraz wzmacnianiu europejskiej tożsamości;
  • osiągnięcie znaczącego postępu w obszarze jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz wspieranie europejskiej gospodarki, zatrudnienia, kultury i dobrobytu opartych na wiedzy.

W skład projektu muszą wejść trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów programu. Projekt powinien trwać trzy lata. Maksymalny wkład UE przyznawany na trzyletni projekt to 5.000.000 EUR. Dofinansowanie UE może wynieść maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 września a 1 grudnia 2019 r.

 • Sojusze na rzecz wiedzy są transnarodowymi projektami ukierunkowanymi na rezultaty współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem w krajach programu. Najważniejszymi cechami sojuszy na rzecz wiedzy są:
  • innowacyjność w szkolnictwie wyższym i innowacyjność dzięki szkolnictwu wyższemu w przedsiębiorstwach;
  • trwałość współpracy między uczelniami a biznesem;
  • wpływ wykraczający poza czas trwania projektu i poza organizacje zaangażowane w sojusz.

W projekcie wymagany jest udział co najmniej sześciu organizacji z co najmniej trzech krajów programu, w tym co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego i co najmniej dwóch przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie na dwuletni projekt może wynosić 700 000 EUR, a na trzyletni 1 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Projekt może trwać 2 lub 3 lata.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 listopada 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenia do dnia 14 lutego 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

5. Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Akcja 2)

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych  to projekty o transnarodowym charakterze, których celem jest określenie, jakie umiejętności są obecnie (i będą wkrótce) poszukiwane w poszczególnych sektorach gospodarki lub uwzględnienie tych potrzeb w programach nauczania zawodowego. Najważniejszymi cechami sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych są:

 • innowacyjność w kształceniu i szkoleniu zawodowym, dla poszczególnych zawodów w sektorach gospodarki;
 • wpływ wykraczający poza czas trwania projektu i poza organizacje zaangażowane w sojusz. Oczekuje się, że partnerstwo i działania będą trwałe. 

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (grupa 1. i 2. – patrz opis grupy w „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 155) muszą obejmować co najmniej cztery kraje programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej ośmiu pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej trzech musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub przedstawicieli społecznych, a co najmniej trzech – organizatorów kształcenia i szkolenia. Maksymalne dofinansowanie UE wynosi od 700 000 EUR do 1 000 000 EUR w zależności od czasu trwania i grupy Sojuszu. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Czas trwania projektu to dwa lub trzy lata.

Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych (grupa 3. – patrz opis grupy w: „Erasmus+ Przewodnik po programie”, str. 155) musi obejmować co najmniej osiem krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej dwunastu pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej pięciu musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub sektor (np. izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe), a co najmniej pięciu – organizatorów kształcenia i szkolenia. Maksymalne dofinasowanie UE przyznawane na projekt to 4 000 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona. Czas trwania projektu to cztery lata.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

28 lutego 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 1 listopada lub 1 grudnia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenia do dnia 14 lutego 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

6. Działania "Jean Monnet" (Akcja specjalna)

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Agata Pik
tel. 12 663 38 42
e-mail: agata.pik.uj.edu.pl

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Celem działań jest propagowanie na całym świecie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej. Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z integracją europejską, rolą UE w zglobalizowanym świecie; powinny promować europejską aktywność obywatelską oraz dialog między ludźmi i kulturami.

Działania Jean Monnet obejmują:

 • Moduł Jean Monnet – krótki program kształcenia (moduł/kurs) w zakresie zagadnień dotyczących UE; minimalny czas trwania modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez trzy kolejne lata; maksymalna kwota dofinansowania dla modułu Jean Monnet wynosi 30 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu modułu Jean Monnet;
 • Katedry Jean Monnet – stanowisko nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej dla profesorów uniwersyteckich; profesor powinien przeprowadzić 90 godzin nauczania w roku akademickim przez trzy kolejne lata; maksymalna kwota dofinansowania dla katedry Jean Monnet wynosi 50 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu katedry Jean Monnet;
 • Centra doskonałości Jean Monnet  - służące gromadzeniu fachowej wiedzy cenionych ekspertów specjalizujących się  w zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej w celu tworzenia synergii między różnymi dziedzinami studiów, a także tworzeniu wspólnych działań transnarodowych i powiązań strukturalnych z instytucjami akademickimi w innych krajach; projekty trwają trzy lata; maksymalna kwota dofinansowania dla centrum  doskonałości Jean Monnet wynosi 100 000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych w projekcie;
 • Sieci Jean Monnet (debata orientacyjna ze światem akademickim) – promują tworzenie i rozwój międzynarodowych konsorcjów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, zespołów, ekspertów indywidualnych itd.) w obszarze studiów dotyczących UE. Projekty te koncentrują się na działaniach, które nie mogą zostać z powodzeniem zrealizowane na poziomie krajowym i które wymagają zaangażowania co najmniej trzech instytucji partnerskich a ich celem jest zrealizowanie projektów o wymiarze wielonarodowym; projekty trwają trzy lata; maksymalna kwota dofinansowania sieci Jean Monnet wynosi 300.000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych w projekcie;
 • Projekty „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim) – wspierają innowacje, wzajemne inspirowanie się i upowszechnianie treści dotyczących Unii Europejskiej. Mogą być organizowane następujące kategorie projektów: 
  • „Innowacje” – służące badaniu nowych perspektyw i różnych metodyk w celu zwiększenia atrakcyjności zagadnień związanych z Unią Europejską;
  • "Wzajemne inspirowanie się” – promują dyskusję i refleksję na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Unii i procesów w niej zachodzących; 
  • „Upowszechniane treści” – dotyczą głównie działań informacyjnych i mających na celu upowszechnianie wiedzy.

Wniosek składa jedna instytucja. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% kosztów całego projektu. Projekt może trwać 12, 18 lub 24 miesiące.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

22 lutego 2019 r. o godz. 12:00czasu lokalnego dla projektów rozpoczynających się 1 września 2019 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenia do dnia 8 lutego 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

7. Sport (Akcja specjalna)

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Następujące działania mogą być realizowane w ramach tej akcji:

 1. Współpraca partnerska;
 2. Współpraca partnerska na mniejszą skale;
 3. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny przyczyniać się do zwiększenia poziomu uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie. Celami szczegółowymi są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Współpraca partnerska daje możliwość opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną oraz angażowania się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy. Konsorcjum musi być utworzone przez co najmniej pięć organizacji z pięciu  różnych krajów programu. Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej wynosi 400 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu: 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę umożliwia rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów, zwiększa ich zdolność do działania na poziomie transnarodowym, wymiany dobrych praktyk, konfrontowania pomysłów i metod w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinien uczestniczyć co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.

W projekcie muszą wziąć udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej na mniejszą skalę wynosi 60 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu to:: 12, 18 lub 24 miesiące.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 stycznia 2020 r. 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe mają na celu wspieranie:

 • wolontariatu w sporcie;
 • włączenia społecznego poprzez sport;
 • równości płci w sporcie;
 • aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia;
 • realizacji działań  Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • europejskie imprezy sportowe organizowane w jednym kraju programu;
 • imprezy krajowe organizowane jednocześnie w kilku krajach programu przez organizacje lub władze publiczne działające w dziedzinie sportu.

Maksymalne dofinansowanie projektu w odniesieniu do niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych podczas Europejskiego Tygodnia Sportu to 300 000 EUR, a poza nim - 500 000 EUR. Wysokość wkładu własnego nie została określona, poza wysokością kosztów  nadzwyczajnych, które są dofinansowane w 80 %. Czas trwania projektu: do roku (od przygotowania imprezy do działań następczych) w terminie między 1 listopada 2019 r. i 31 października 2020 r.

Termin składania wniosków do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli:

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu lokalnego w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 listopada 2019 r. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie:  Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenia do dnia 8 marca 2019 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WINDOWSMACLINUXwraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku gdy UJ jest koordynatorem projektu także roboczą wersję wniosku;

Dokumenty proszę składać do CAWP, natomiast elektroniczną wersję złożonego wniosku należy dostarczyć do CAWP niezwłocznie po jego wysłaniu.

Forma składania wniosków:

W ramach wszystkich otwartych konkursów koordynator projektu zobowiązany jest do wysłania w systemie elektronicznym odpowiedniego formularza aplikacyjnego (e-form) dostępnego na stronach:

Szczegółowe informacje:

Komunikat Rektora

Erasmus+ Przewodnik po programie