Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualny harmonogram konkursów NCN

OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs bez ograniczeń co do stopnia/tytułu naukowego. Kierownik projektu powinien wykazać minimum 3 opublikowane prace naukowe. Ograniczono natomiast kwotę przeznaczoną na zakup aparatury – 500 tys. w grupie nauk ścisłych i o życiu, 150 tys. w grupie nauk humanistycznych i społecznych (dot. pojedynczego urządzenia).
 

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Jednostki pozawydziałowe

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki i Informatyki

Barbara Pilch, tel. 12 663 30 11, barabara.pilch@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Geografii i Geologii

Elżbieta Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
więcej o

PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierię naukową.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Katarzyna Pilipowicz, tel. 12 663 30 05, katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Marek Plewa, tel. 12 663 30 03, marek.plewa@uj.edu.pl
Aleksandra Ryś, tel. 12 663 30 02 aleksandra.rys@uj.edu.pl

 

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Opiekun konkursu w CAWP:
Joanna Łyczek, tel. 12 663 38 39, joanna.buda@uj.edu.pl

więcej o

SONATA

Konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Opiekun konkursu w CAWP:
Alicja Franaszek, (panel HS) tel. 12 663 30 12 alicja.franaszek@uj.edu.pl

Joanna Łyczek, (panele ST i NZ)  tel. 12 663 38 39 joanna.buda@uj.edu.pl

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Opiekun konkursu w CAWP:

Alicja Franaszek, (panel HS) tel. 12 663 30 12 alicja.franaszek@uj.edu.pl

Joanna Łyczek, (panele ST i NZ)  tel. 12 663 38 39 joanna.buda@uj.edu.pl

HARMONIA

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Bernadetta Patecka, tel. 12 663 30 22, bernadetta.patecka@uj.edu.pl

więcej o

MAESTRO

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Przez doświadczonego naukowca rozumie się osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, oraz która spełnia inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie m.in.: w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem projektowym opublikowała co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekun konkursu w CAWP:
Elżbieta Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

więcej o

SYMFONIA

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

więcej o

MINIATURA

Konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Anna Gugulska, tel. 12 663 38 87 anna.gugulska@uj.edu.pl
Michał Maleszka, tel. 12 663 30 06 michal.maleszka@uj.edu.pl

ETIUDA

Konkurs na stypendia doktorskie.

Opiekun konkursu w CAWP:
Marek Plewa, tel. 12 663 30 03 marek.plewa@uj.edu.pl

 

BEETHOVEN

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

Opiekun konkursu w CAWP:
Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, tel. 12 663 30 23, agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

więcej o

DAINA

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
 

Opiekun konkursu w CAWP:
Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, tel. 12 663 30 23, agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

więcej o

UWERTURA

Uwertura to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń, tel. 12 663 30 08, katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

więcej o