Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs bez ograniczeń co do stopnia/tytułu naukowego. Kierownik projektu powinien wykazać minimum 3 opublikowane prace naukowe. Ograniczono natomiast kwotę przeznaczoną na zakup aparatury – 500 tys. w grupie nauk ścisłych i o życiu, 150 tys. w grupie nauk humanistycznych i społecznych (dot. pojedynczego urządzenia).
 

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Chemii

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Jakub Górka, tel. 12 663 30 11, jakub.gorka@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Geografii i Geologii
więcej o

PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierię naukową.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Katarzyna Pilipowicz, tel. 12 663 30 05, katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Marek Plewa, tel. 12 663 30 03, marek.plewa@uj.edu.pl
Aleksandra Ryś, tel. 12 663 30 02 aleksandra.rys@uj.edu.pl

 

PRELUDIUM BIS

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Wydziały: MiI, FAIS, Chemii, Biologii, BBiB, GiG, MCB, JCET:

Iwona Brzozowska, tel. 12 663 30 00, e‑mail: iwona.brzozowska@uj.edu.pl

 

Wydziały: PiA, Filozoficzny, Filologiczny, Historyczny, Polonistyki, ZiKS, SMiP:

Michał Maleszka, tel. 12 663 30 06, e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Chemii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Sylwia Śliwińska, tel. 12 663 30 12, e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Geografii i Geologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
więcej o

SONATA

onkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Opiekunowie konkursu w CAWP: 

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Chemii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Sylwia Śliwińska, tel. 12 663 30 12, e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Geografii i Geologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, e-mail: k.szczepaniec@uj.edu.pl

SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Opiekun konkursu w CAWP:

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Chemii
 • Wydział Biologii
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Sylwia Śliwińska, tel. 12 663 30 12, e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Geografii i Geologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

HARMONIA

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Iwona Brzozowska, tel. 12  663 30 00,  iwona.brzozowska@uj.edu.pl

więcej o

MAESTRO

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Przez doświadczonego naukowca rozumie się osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, oraz która spełnia inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie m.in.: w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem projektowym opublikowała co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekun konkursu w CAWP:
Elżbieta Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

więcej o

SYMFONIA

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

więcej o

MINIATURA

Konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Opiekunowie konkursu w CAWP:
Michał Maleszka, tel. 12 663 30 06 michal.maleszka@uj.edu.pl

ETIUDA

Konkurs na stypendia doktorskie.

Opiekun konkursu w CAWP:
Marek Plewa, tel. 12 663 30 03 marek.plewa@uj.edu.pl

 

BEETHOVEN

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

Opiekun konkursu w CAWP:
Sebastian Bąk, tel. 12 663 38 46, sebastian.bak@uj.edu.pl

więcej o

DAINA

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
 

Opiekun konkursu w CAWP:
Patrycja Bień, tel. 12 663 30 01, patrycja.bien@uj.edu.pl

więcej o

UWERTURA

Uwertura to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień, tel. 12 663 30 01, patrycja.bien@uj.edu.pl

więcej o