Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Działania Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają realizację projektów badawczo – szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową, międzysektorową mobilność naukowców.

Prezentacja Magdaleny Chomickiej z KPK PB UE

Działania Marii Skłodowskiej-Curie skierowane są do:

 • instytucji z sektora akademickiego (uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.),
 • instytucji z sektora pozaakademickiego (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.)
 • indywidualnych naukowców.

Udział w poszczególnych typach działań MSCA zależy od długości stażu naukowego, który także warunkuje wysokość wynagrodzenia:

 • początkujący naukowcy (ESR – Early-Stage Researchers) – posiadających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra,
 • doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers) – posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra.

Cechy programu

 1. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, z wyjątkiem tych, które są objęte Traktatem EURATOM (Europejska Wspólnota Energii Atomowej, która ma na celu pokojową współpracę w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych).
 2. Zasada mobilności międzynarodowej i międzysektorowej, tzw. reguła mobilności naukowiec nie może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 m-cy w ciągu ostatnich 3 lat do daty zamknięcia danego konkursu lub rekrutacji (w niektórych działaniach reguła ta nie obowiązuje, wytyczne poszczególnych konkursów szczegółowo określają zasady).
 3. Typ działania warunkuje rodzaj jednostki składającej projekt, może to być: konsorcjum instytucji, pojedyncza organizacja lub indywidualny naukowiec w porozumieniu z instytucją go przyjmującą.
 4. Nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego.
 5. Działania MSCA są finansowane na INNYCH zasadach niż ogólnie przyjęte dla H2020. Budżety tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy (ryczałt).
 6. W projektach mogą uczestniczyć zarówno organizacje jak i naukowcy z krajów trzecich. Część z tych krajów może otrzymać finansowanie z H2020.

I OFERTA INDYWIDUALNA

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Celem Działania IF jest zwiększenie kreatywności i potencjału innowacyjności doświadczonych naukowców, którzy chcą zdywersyfikować swoje indywidualne kompetencje.

O stypendia mogą ubiegać się jedynie doświadczeni naukowcy. Wymagany jest więc stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie upływu terminu określonego w zaproszeniu do składania wniosków.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:

 • European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy;
 • Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).

W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

II OFERTA INSTYTUCJONALNA

Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Program ITN polega na tworzeniu sieci, których celem jest szkolenie początkujących naukowców i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych. Projekty zapewniają kompleksowe szkolenie naukowców (do 4 lat od uzyskania tytułu magistra) oferowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe, programy doktoranckie realizowane we współpracy z przemysłem oraz wspólne programy studiów doktoranckich.

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o stanowiska, które oferowane są w ramach tych sieci. Oferty można znaleźć na stronie internetowej EURAXESS.

Sieci mogą przybrać jedną z następujących form:

 • European Training Networks (ETN),
 • European Industrial Doctorates (EID),
 • European Joint Doctorates (EJD).

European Training Networks (ETN) - minimum 3 instytucje ze środowiska akademickiego i pozaakademickiego z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

European Industrial Doctorates (EID) - minimum 2 instytucje z 2 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oraz 2 różnych sektorów. Projekt prowadzony wspólnie przez co najmniej jedną instytucję akademicką uprawnioną do przyznawania stopnia doktora oraz co najmniej jednego partnera spoza środowiska akademickiego, którym zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim.

European Joint Doctorates (EJD) - minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora.

Maksymalny czas trwania projektu dla instytucji wynosi 48 miesięcy. Początkujący naukowcy są zatrudnieni na okres od 3 do 36 miesięcy.

Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Program RISE promuje międzysektorową i międzynarodową współpracę badawczą poprzez wymianę personelu (naukowców, kadry zarządzającej, pracowników technicznych, administracyjnych). Kluczowe punkty programu RISE to przekazywanie zaawansowanej wiedzy naukowej i pomysłów oraz wzmocnienie współpracy naukowej w ramach partnerstw instytucji z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych, a także krajów pozaeuropejskich.

Projekt musi być realizowany przez konsorcjum utworzone przez co najmniej trzy podmioty prawne, z trzech różnych krajów. Co najmniej dwa z nich muszą pochodzić z krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Jeśli wszystkie organizacje uczestniczące są z tego samego sektora (tj. tylko akademicki albo tylko nieakademicki), musi istnieć co najmniej jedna organizacja partnera z kraju trzeciego.

Wymiana na terenie państw członkowskich i stowarzyszonych UE obejmuje tylko międzysektorowe oddelegowanie. Natomiast wymiany z organizacjami partnerskimi z całego świata mogą również odbywać się w ramach jednego sektora.

Projekt oparty jest na oddelegowaniu pracownika na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 48 miesięcy.

Informacja w sprawie finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych na podstawie grantów MSCA-RISE 

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych które mają wspierać doskonalenie naukowców, zwiększając ich mobilność i możliwość rozwoju kariery.

O projekt mogą się ubiegać instytucje (np. ministerstwo, uniwersytet, władze regionalne itp.), które finansują bądź organizują programy doktoranckie ( Doctoral Programmes ) lub programy stypendialne (Fellowships Programmes ). Organizacja musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020.

Ten rodzaj działania obejmuje dwa typy projektów:

 • Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom
 • Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców.

Projekt realizowany jest maksymalnie do 60 miesięcy