Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Horyzont 2020  jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jest ósmym z rzędu Programem Ramowym przewidzianym na lata 2014 – 2020. Jego cele oraz planowane działania są wdrażane w ramach tzw. Programów Pracy  

Struktura

Program Horyzont 2020 oparty jest na trzech filarach:

 

 • Wzmocnieniu doskonałej bazy naukowej, w celu podniesienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy wybitnych osiągnięć naukowych,
 • Promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP i innowacji, 
 • Stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, w celu realizacji zadań określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl innowacyjny od badań po wprowadzenie na rynek.

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

Doskonałość w nauce:

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC);
 • Przyszłe i powstające technologie (FET);
 • Działania Marii Skłodowskiej – Curie;
 • Europejska infrastruktura badawcza.
 

Wiodąca pozycja w przemyśle:

 • Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych;
 • Dostęp do finansowania ryzyka;
 • Innowacje w MŚP
 

Wyzwania społeczne:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka;
 • Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia;
 • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport;
 • Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami;
 • Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa;
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Kto może uczestniczyć

W programie Horyzont 2020 mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają osobowość prawną. Dotyczy to zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Program Horyzont 2020 dopuszcza także uczestnictwo organizacji międzynarodowych.

 

Podmioty, które mogą być finansowane ze środków programu Horyzont 2020:

Automatycznie finansowane:

 • państwa członkowskie – wszystkie podmioty z państw członkowskich;
 • państwa stowarzyszone – podmioty z państw, które podpisały umowę stowarzyszeniową, bądź są w trakcie procesu jej ratyfikacji; Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Serbia, Turcja, Izrael, Mołdawia, Wyspy Owcze, Ukraina, Tunezja, Gruzja, Armenia oraz Szwajcaria;
 • państwa rozwijające się – podmioty mające siedzibę w jednym z 130 krajów wymienionych w Aneksie A do programu prac Horyzontu 2020 (z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie wykluczone z Call’a);
 • organizacje międzynarodowe działające w interesie europejskim.

Nieautomatyczne finansowanie:

 • państwa rozwinięte oraz tzw. wschodzące gospodarki – generalnie podmioty z tych państw będą musiały we własnym zakresie pokryć koszty związane z ich uczestnictwem w projektach H2020; 
 • państwa rozwinięte: USA, Kanada, Korea Południowa, Singapur, Australia, Tajwan, Nowa Zelandia, Makao, San Marino, Monaco, Andorra, Watykan itd.;
 • wschodzące gospodarki: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Meksyk.

Zasady uczestnictwa

Konsorcjum powinno składać się z co najmniej 3 niezależnych podmiotów, które mają siedzibę w minimum 3 państwach członkowskich lub stowarzyszonych.
Od generalnej zasady występują jednak odstępstwa. Pojedynczy podmiot może aplikować o projekty: 

 

 • badania pionierskie - European Research Council;
 • niektóre działania w zakresie mobilności naukowców - Maria Skłodowska-Curie Actions;
 • działania koordynacyjne i wspierające - Coordination and Support Actions;
 • SME Instrument.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006

Poradnik finansowo-prawny, czyli co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu H2020. Poradnik został opracowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Typy projektów

 • Badawczo-innowacyjne,
 • Innowacyjne,
 • Akcje koordynacyjne i wspierające,
 • Granty ERC na badania typu frontier research (badania pionierskie, w tym teoretyczne i/lub doświadczalne),
 • Projekty na szkolenia i rozwój kariery naukowej – działania Marii Skłodowskiej - Curie,
 • Instrumenty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • Przedkomercyjne i innowacyjne zamówienia publiczne (PPC, PPI),
 • Projekty typu ERA-NET Cofund.

Zasady finansowania

 1. Podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów kwalifikowanych.
 2. Dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%).
 3. Stały ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (subcontracting). W niektórych projektach istnieją inne reguły finansowania, wytyczne poszczególnych konkursów szczegółowo określają zasady.
 4. VAT będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile instytucja nie może go odzyskać.

Jak uczestniczyć?

PIC UJ 999642716

Podpisywanie umowy

Grant signature

Grant Agreement
Zawierana jest pomiędzy Komisją Europejską i wszystkimi partnerami konsorcjum. Na jej podstawie partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonego projektu, a Komisja Europejska do jego współfinansowania. Wszystkie umowy w ramach nowego Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 są zawierane wyłącznie w formie elektronicznej.

Schemat podpisywania umowy grantowej

 • Declaration of honour
  Każdy beneficjent musi elektronicznie podpisać indywidualną Declaration of Honour przez LSIGN – Legal Signatory – Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
 • Grant Agreement
  Podpisuje koordynator (przez LSIGN) a następnie Komisja Europejska
 • Accession Forms
  Podpisuje każdy beneficjent (przez LSIGN)

Dokumenty modelowe  

Consortium Agreement
Umowa podpisywana pomiędzy partnerami konsorcjum realizującego projekt. Komisja Europejska nie jest stroną tej umowy. Zawarcie jej jest obowiązkowe, chyba że co innego wynika z wezwania do składania wniosków (call for proposals). Umowa podpisywana „papierowo”.

Guidance How to draw up your consortium agreement  

Model: DESCA 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSPARCIE H2020 PRZEZ MNISW

Premia na Horyzoncie

„Premia na Horyzoncie" to program MNISW, którego środki mają trafić do jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów H2020. Poziom finansowania będzie zależał od roli wnioskodawcy w projekcie (koordynator lub partner) oraz od wysokości finasowania projektu ze środków Unii Europejskiej.

Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku):

 • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
 • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
 • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu badawczego w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia wniosku. O „Premię na Horyzoncie" można ubiegać się również po zakończeniu realizacji projektu.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu  
Pełna treść rozporządzenia
Komunikat Rektora 

Granty na granty

Program przyznaje środki finansowe na refundację kosztów poniesionych na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020).
Wsparcie skierowane jest do jednostek naukowych, które w ramach programu badawczego Unii Europejskiej zdecydowały się:

 • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie;
 • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie
Komunikat Ministra
Komunikat Rektora