Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210104

Weave-UNISONO

Data: 04.01.2021 - 31.12.2021
Weave-UNISONO

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, opartego na Procedurze Agencji Wiodącej (LAP: Lead Agency Procedure)*, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

* W procedurze LAP wniosek wspólny, zawierający pełny opis projektu dwu- lub trójstronnego, składany jest do jednej instytucji, zwanej agencją wiodącą. Pozostałe strony uczestniczące w projekcie składają wnioski krajowe do właściwych dla siebie agencji krajowych. Ocena merytoryczna wniosku jest dokonywana tylko przez agencję wiodącą, natomiast każdy zespół uczestniczący w projekcie otrzymuje finansowanie niezależnie, z właściwej dla siebie agencji krajowej.

Wniosek wspólny może być złożony do NCN jako agencji wiodącej w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku).

W konkursie Weave-UNISONO rolę agencji wiodącej może pełnić jedna z instytucji partnerskich:

  • FWF (Austria),
  • GAČR (Czechy),
  • ARRS (Słowenia),
  • DFG (Niemcy),
  • SNSF (Szwajcaria).

Ponadto, będą również finansowane trójstronne projekty badawcze, składane do jednej z ww. agencji wiodącej, z udziałem polskiego zespołu badawczego oraz przy udziale trzeciego zagranicznego zespołu badawczego, wnioskującego o środki finansowe w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji, współpracującej z agencją wiodącą. W takim układzie możliwa będzie dodatkowo współpraca z zespołami z: Luksemburga (finansowanymi przez FNR - Luxembourg National Research Fund); Belgii – Flandrii (FWO - Research Foundation – Flanders); Belgii – Walonii (F.R.S.- FNRS - Fund for Scientific Research - Wallonia-Brussels); oraz Chorwacji (HRZZ - Croatian Science Foundation). Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Warunki konkursu:

Projekty w konkursie Weave-UNISONO mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauki. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE. Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji. Agencja wiodąca może zażądać załączenia wniosku krajowego do wniosku wspólnego.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny – w formie identycznej do tej złożonej w agencji wiodącej.

Agencja wiodąca

Planowany termin naboru wniosków wspólnych i ogłoszenia wyników

FWF (Austria)

Nabór w trybie ciągłym od stycznia 2021 r

Rozstrzygnięcie w sprawie terminu przyznania środków finansowych w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego (średnio do 7-8 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego)

Szczegółowe wytyczne:

FWF Stand-Alone Projects

FWF Clinical Research Programme-w przypadku badań klinicznych

FWF Weave Information for Applicants

GAČR (Czechy)

Nabór wniosków w terminie: 22 lutego - 22 kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: najpóźniej do 29 kwietnia 2021.

Planowany termin ogłoszenia wyników: koniec 2021 r./ początek 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

Evaluation based on the lead agency principle (LA projects).

[AKTUALIZACJA: 11.03.2021]

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie).

Planowany termin ogłoszenia wyników: maj/ czerwiec 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

National Research Projects (link zostanie podany w późniejszym terminie).

SNSF (Szwajcaria)

Obowiązują dwa terminy składania wniosków:

1 kwietnia 2021 r. (wniosek krajowy do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF nie później niż 8 kwietnia 2021 r.);

1 października 2021 r. (wniosek krajowy do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF nie później  niż  8  października 2021  r.).

(Ocena wniosków złożonych w okresie 2 października-31 marca rozpoczyna się 1 kwietnia; ocena wniosków złożonych w okresie 2 kwietnia-30 września rozpoczyna się 1 października).

Planowany termin ogłoszenia wyników: dla  wniosków  złożonych do 1  kwietnia  2021 r.: wrzesień/ październik 2021 r.; dla wniosków złożonych do 1  października 2021  r.: marzec/ kwiecień 2022 r.

Szczegółowe wytyczne:

SNSF Project Funding

SNSF Information on Weave

DFG (Niemcy)

Nabór wniosków w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

Szczegółowe wytyczne:

Individual Research Grants Programme

 

Procedura składania wniosków – wewnętrzne wytyczne UJ:

Należy dostarczyć drogą elektroniczną do opiekuna konkursu w CAWP

W terminie do 10 dni przed złożeniem wniosku w ZSUN/OSF:

  • Wersję roboczą wniosku, w formie pliku PDF wygenerowanego z systemu („drukuj PDF”) – celem weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularz rejestracji projektu wypełniony w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ (https://strefaprojektow.uj.edu.pl).

W terminie do 5 dni przed zamknięciem konkursu, po zablokowaniu wniosku do NCN:

  • Ostateczną wersję wniosku – podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Jednostki, w której realizowany będzie projekt;
  • Wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”, podpisany podpisem elektronicznym przez Kierownika Jednostki;
  • Wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu, podpisany przez kierownika projektu podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego ręcznie.

Więcej informacji:

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

NCN

NCN aktualizacja dla GAČR (Czechy)