Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210615

MAESTRO 13

Data: 15.06.2021 - 15.09.2021
MAESTRO 13

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekun konkursu w CAWP:

Elżbieta Wito
tel. 12 663-3007,

elzbieta.wito@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2021 r., godz: 16:00

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Adresaci konkursu:
Zgodnie z wytycznymi NCN przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia        z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
• opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
• kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
• spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
a) była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
b) opublikowała co najmniej jedną monografię,
c) wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
d) zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
e) jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub
akademii,
f) ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.
 
Ogólne zasady przygotowania wniosków:
 • Okres realizacji projektów może wynosić 36, 48 albo 60 miesięcy.
 • W projekcie należy przewidzieć stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która mi.in.:
  • uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie,
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej,
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych  w  ramach  kosztów  bezpośrednich  z  projektów  badawczych  finansowanych    w ramach konkursów NCN,
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • W projekcie należy przewidzieć zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
 • W konkursie MAESTRO 13 można zaplanować pełnoetatowe zatrudnienie  na stanowisku badacza (Senior Researcher). Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w pełnym wymiarze  czasu pracy. W ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie w wysokości 60 tys. zł rocznie, a podmiot zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych wynagrodzenia w wysokości co najmniej 60 tys. zł rocznie (dopuszcza się zatrudnienie jednej osoby na stanowisku badacza (Senior Researcher) na cały okres trwania projektu),
  • odbyła udokumentowany staż lub staże podoktorskie trwające łącznie co najmniej 24 miesiące w podmiotach innych niż  podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku,   w tym co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie  innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
  • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
  • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
  • nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.
 • W projekcie można planować tzw. stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym    i nauce”.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.
 • Zmiany wysokości kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
UWAGA: kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych  badawczych  w  otwartym  dostępie  (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich  będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych  (tzw.  Article  Processing  Charges)   w  czasopismach  hybrydowych,  zgodnie     z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 205 zł (zestaw do podpisu + przedłużenie - ważny cztery lata).
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CAWP: cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.
 • W danej edycji  konkursów  można  być  wskazanym  jako  kierownik  projektu  tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku MAESTRO 13 lub we wniosku SONATA  BIS 11.
 • Zmiana zapisów dot. warunków, które powinien spełniać Kierownik projektu: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy. Ponadto, Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.
Forma składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa  w systemie ZSUN/OSF  w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl
 
Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:
 • do dnia 23 sierpnia 2021 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • * porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
   • * dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
* porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
* dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).
 
Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.
 
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
 
W celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne jest zawarcie dodatkowego porozumienia (załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu - rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).
Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.
 
 • do dnia 3 września 2021 r. roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP;
 • do dnia 10 września 2021 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Maestro13_10-09-2021), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, oraz
  • Formularza rejestracji projektu badawczego, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/,
  • w przypadku planowanego zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher proszę o złożenie w systemie Strefa Projektów UJ - Formularza zgłoszenia projektu badawczego (ze względu na zapewnienie wkładu własnego jednostki UJ na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher)
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.
 
W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.
 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero  po  uzyskaniu  podpisów  na  Potwierdzeniu  złożenia  wniosku  w konkursie NCN.
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu
z opiekunem konkursu w CAWP, p. Elżbietą Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl
 
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl lub
p. Małgorzatą Chęcińską-Głazik, tel. 12 663 38 35, aleksandra.checinska@uj.edu.pl
 
Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:
• p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, l.szafranski@uj.edu.pl
• p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, k.szczepaniec@uj.edu.pl
• p. Małgorzata Galik, 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl
 
Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi:
 

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik do Komunikatu:
 

NCN