Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210218

Najlepsi z najlepszych! 4.0. - zakończony

Data: 18.02.2021 - 15.03.2021
Najlepsi z najlepszych! 4.0. - zakończony

Instytucja ogłaszająca: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Opiekun konkursu w CAWP:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Patrycja Dąbrowska–Wierzbicka
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Cel programu:

Konkurs na składanie ofert dotyczących wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Zasady konkursu:

 • O środki finansowe może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół.
 • Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.
 • W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • są studentami studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • posiadają pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 stycznia 2022 r.
 • Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane
  w projekcie wynosi 100%.
 • Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
 • Koszty bezpośrednie obejmują:
  • wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
  • koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
  • wydatki poniesione w celu ułatwienia studentom
   z niepełnosprawnościami realizację zadań objętych projektem;
 • zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu).
 • Koszty pośrednie wynoszą 5% kosztów bezpośrednich projektu.
 • W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach projektu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez uczelnię, w której student studiuje, finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz ze środków europejskich.
 • VAT jest kosztem kwalifikowalnym – proszę o uwzględnienie kwot brutto w budżecie projektu.

Termin składania wniosków (ofert) do MEiN:

15 marca 2021 r.

 

Forma składania wniosków:

MEiN wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej. Wniosek (ofertę) należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346).

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej zostanie wysłany przez CAWP (poprzez ePUAP) dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP.

 

Do złożonej oferty należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni
  i podpisania oferty (zostanie przekazane przez CAWP);
 • kosztorys projektu (przygotowany według wzoru MEiN);
 • CV studenta (przygotowany według wzoru MEiN);
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania (wzór MEiN) i realizacji umowy o dofinansowanie projektu;
 • dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki/osoby UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CAWP:

 • do dnia 5 marca 2021 r.:
 • roboczej wersji wniosku wraz z kosztorysem (może być wersja elektroniczna przesłana w postaci PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
 • do dnia 10 marca 2021 r. ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki. W przypadku dokumentów przesyłanych w formie skanów z podpisami, proszę także o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP plików niezawierających podpisy.    

 

Ostateczną wersje wniosku proszę zapisać jako plik PDF nadając nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MEiN_Najlepsi z Najlepszych_10-03-2021).

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Joanną Szwej, tel. 12 663 38 92, joanna.szwej@uj.edu.pl

Więcej informacji:

MEiN

Informacja CAWP