Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181009

[komunikat] SONATA 14 [zakończony]

Data: 09.10.2018 - 17.12.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 14 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

w kwestiach dotyczących zatrudniania
i wynagradzania
proszę o kontakt z:

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Na co można dostać dofinansowanie: na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zakończenie naboru wniosków: 17 grudnia 2018 r.

Sposób składania wniosków:

Narodowe Centrum Nauki wymaga składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługi Strumieni Finansowania).

Regulacje wewnętrzne UJ (uwzględniające przesunięcie terminu składania wniosków przez NCN): 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

  • w przypadku projektu składanego w konsorcjum, w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. projekt umowy konsorcjum lub wytyczne do umowy konsorcjum do p. Ewy Prażuch, tel. 12 663 30 10, ewa.prazuch@uj.edu.pl,
  • do dnia 26 listopada 2018 r. roboczą wersję wniosku przesłaną w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP
  • do dnia 10 grudnia 2018 r. ostateczną wersję wniosku w 1 egz. (wniosek podpisany przez wnioskodawcę i kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) wraz z wymaganymi dokumentami:
    • wygenerowany i wydrukowany z systemu OSF dokument pn. "Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną  do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą” - dotyczy osób zatrudnionych na UJ na podstawie umowy o pracę, a w przypadku składania wniosku przez osoby fizyczne: "Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego"
    • wydrukowany i podpisany formularz rejestracji projektu,
    • jednostki pozawydziałowe  nieotrzymujące dotacji na działalność statutową z budżetu nauki zobowiązane są do dołączenia załącznika nr 1 do wniosku (wg ogłoszenia NCN).

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

W trosce o jakość składanych wniosków zachęca się do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej wniosku oraz Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą, w przypadku składania wniosku przez osoby fizyczne: Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu.

Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro)


Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie konkursu na stronie NCN