Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181009

[komunikat] PRELUDIUM 16 [zakończony]

Data: 09.10.2018 - 17.12.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

w kwestiach dotyczących zatrudniania
i wynagradzania proszę o kontakt z:

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Na co można dostać dofinansowanie: projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Zakończenie naboru wniosków: 17 grudnia 2018 r. 

Narodowe Centrum Nauki wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie OSF (Obsługi Strumieni Finansowania), 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

 • w przypadku projektu składanego w konsorcjum, w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. projekt umowy konsorcjum lub wytyczne do umowy konsorcjum do p. Ewy Prażuch, tel. 12 663 30 10, ewa.prazuch@uj.edu.pl,

 • do dnia 26 listopada 2018 r. roboczą wersję wniosku przesłaną w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca/Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie)

 • do dnia 10 grudnia 2018 r. złożenie w CAWP (w 1 egzemplarzu):

  • wydrukowanym i podpisanym formularzem rejestracji projektu,

  • ostatecznej wersji wniosku o finansowanie projektu badawczego, podpisanej przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki),

  • wygenerowanego i wydrukowanego z systemu OSF dokumentu pn. Oświadczenia opiekuna projektu wraz z podpisem opiekuna projektu,

  • wygenerowanych i wydrukowanych z systemu OSF dokumentów pn. Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą/Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu oraz Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu.

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN dostępne są TUTAJ.

Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej Oświadczenia opiekuna projektu oraz Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą/ Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu oraz Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

UWAGA: W przypadku planowania zakupu sprzętuu komputerowego prosimy o stosowanie się do zapisów Pisma okólnego nr 3 Prorektora ds. dydaktyki z 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad zakupu sprzętu komputerowego przez jednostki organizacyjne UJ. Zestawienie sprzętu komputerowego mogą Państwo pobrać tutaj.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows), PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Ogłoszenie konkursu na stronie NCN