Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180901

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa [zakończony]

Data: 01.09.2018 - 31.10.2018

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
e‑mail: agata.pik@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Centrum Projektów Europejskich

Przedmiot konkursu: 

Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących tematach:

  • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
  • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0). 
  • Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Terminy naboru wniosków:

Konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu

Konkurs przewiduje dwie rundy oceny projektów

1. I runda od 1 września 2018 r.

2. II runda od 2 listopada 2018 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

POWER