Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20160720

[komunikat] DIALOG [zawieszony]

Data: 20.07.2016 - 30.06.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach nowego programu DIALOG

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja, tel. 12 663 38 43,
anna.dryja@uj.edu.pl

w kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania proszę o kontakt z Joanną Szwej tel. 12 663 38 92, 
joanna.szwej@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program obejmuje trzy obszary:

 1. Doskonałość naukowa" służący wspieraniu projektów mających na celu:
  • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
  • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
  • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
  • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
  • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.
 2. Nauka dla innowacyjności" służący wspieraniu projektów mających na celu:
  • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
  • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
  • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.
 3. Humanistyka dla rozwoju" służący wspieraniu projektów mających na celu:
 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.  

Nabór wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciąły i trwa do dnia 30 czerwca 2019 roku. Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco. 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków:

 • w roku 2016 w formie papierowej lub elektronicznie na nośniku danych przesłanym na adres MNiSW,
 • w latach 2017-2019 wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF oraz w wersji papierowej tj. wydrukowanej z systemu OSF pierwszej strony wniosku, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.  

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

 • wydrukowany i podpisany Formularz zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie
 • roboczą wersję wniosku w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP lub poprzez dostęp do systemu OSF)
 • ostateczną wersję wniosku w formie papierowej (w 2016 roku) lub pierwszą stroną wniosku w formie papierowej (w latach 2017-2019) podpisaną przez autora projektu oraz kierownika jednostki UJ (np. Dziekana Wydziału) celem uzyskania podpisu osób upoważnionych do reprezentowania UJ. Wnioski należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach - jeden z nich zostanie wysłany do MNiSW, drugi pozostanie w Uniwersytecie.

Wysłanie wniosku przez system OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Więcej informacji:

Uwaga!!! W związku ze zmianami w układzie strony internetowej MNiSW, linki podane w Komunikacie Rektora mogą być nieaktualne. Informacji o konkursach należy szukać w zakładce "Co robimy?" => "Programy i inicjatywy".

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader), ODT (Linux) DOC (Windows)

Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT: PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader), ODT (Linux), DOC (Windows)

Informacje o konkursie na stronie MNiSW