Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20171219

[komunikat] Premia na Horyzoncie [zawieszony]

Data: 19.12.2017 - 31.12.2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie"

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel konkursu: 

Udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie i stanowią koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach ww. programów.

Zasady naboru:

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
 • MNiSW wymaga składania wniosków w formie elektronicznej w systemie OSF 

Zasady aplikowania i warunki finansowania:

 • Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub programu Euratom.
 • O „Premię na Horyzoncie” mogą ubiegać się jednostki, które aktualnie realizują projekt oraz te, które zakończyły już jego realizację.
 • O przyznanie środków finansowych można ubiegać się w ramach wszystkich priorytetów i celów szczegółowych programów Horyzont 2020 oraz programu Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”.
 • Środki finansowe przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w PLN:
  a) 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro;
  b) 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro;
  c) dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
 • Środki finansowe są przeznaczone tylko i wyłącznie na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Regulacje wewnętrzne UJ:

 • W decyzji Kierownika projektu pozostaje podział przyznanych środków finansowych pomiędzy członków zespołu projektowego w zależności od zaangażowania poszczególnych osób w realizację projektu.
 • Wynagrodzenia wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w UJ Regulaminem zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonym Zarządzeniem nr 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 z poźn. zm.
 • Przyznane środki finansowe będą wypłacane w formie dodatku specjalnego.

W celu weryfikacji poprawności wniosku, proszę o przesłanie jego roboczej wersji (w postaci pliku pdf) lub przekazanie opiekunowi konkursu w CAWP dostępu do systemu OSF.

Następnie, po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CAWP, proszę o złożenie:

 • 1 egzemplarza wydrukowanego wniosku, podpisanego przez Kierownika projektu i Kierownika jednostki, 
 • 3 egzemplarzy części A wniosku („wersja dla Ministerstwa"), wydrukowanej z systemu OSF, podpisanej przez Kierownika projektu i Kierownika jednostki, w celu zatwierdzenia przez władze UJ oraz wysłania do MNiSW.

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro).

Więcej informacji:

Uwaga!!! W związku ze zmianami w układzie strony internetowej MNiSW, linki podane w Komunikacie Rektora mogą być niekatualne. Informacji o konkursach należy szukać w zakładce "Co robimy?" - "Programy i inicjatywy".

Komunikat Rektora

Informacje na stronie MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą