Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210906

Rozwój czasopism naukowych

Data: 06.09.2021 - 05.11.2021
Rozwój czasopism naukowych

Opiekun konkursu w CAWP:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88,
e‑mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

MEiN

Przedmiot konkursu:

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:

 • dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:
  • ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jest ujęte w:
   • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz
   • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+);
  • przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);
 • uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;
 • uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;
 • uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;
 • którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 • który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

Zasady finansowania projektów:

 • Pomoc finansowa w konkursie będzie przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:
  • do 120 tys. zł w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowej bazie czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index. Przy czym w pierwszym roku finansowania wsparcie finansowe nie może wynieść więcej niż 60 tys. zł;
  • do 80 tys. zł w przypadku czasopism niespełniających powyższych warunków, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł.

Termin naboru wniosków:

5 listopada 2021 r. (termin na przesyłanie deklaracji jednostki dotyczących aplikowania w konkursie 8 października 2020 r.)

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na to, że program „Rozwój czasopism naukowych” jest objęty zasadami pomocy de minimis* oraz wykorzystaną już z tego tytułu wysokością limitu pomocy de minimis przyznanej Uniwersytetowi i jednostkom z nim powiązanym, uczelnia może złożyć ograniczoną liczbę wniosków w konkursie.
W związku z powyższym, proszę jednostki zainteresowane o złożenie w terminie do 8 października 2021 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego Komunikatu. Proszę o dokonanie wyboru i przesłanie jednej propozycji z jednostki.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

zał. nr 1 Komunikatu

Ogłoszenie na stronie MEiN