Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210901

GOSPOSTRATEG VII

Data: 01.09.2021 - 27.10.2021
GOSPOSTRATEG VII

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja, 
tel. 12 663 38 43,
anna.dryja@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Cel programu:

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Siódmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

Zasady konkursu:

 • Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, w których skład wchodzi maksymalnie 5 podmiotów, w tym co najmniej 2 jednostki naukowe.
 • NCBiR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie uzyska dofinansowania.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
 • Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia badawczego (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:
  • w przypadku projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 - 10 mln zł;
  • w przypadku projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 - 10 mln zł.
 • Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających kosztów podwykonawstwa).

Istotne zapisy dokumentacji konkursowej lub umowy o finasowanie projektu:

 • Całość praw majątkowych przysługuje uprawionemu, tj. Ministrowi właściwemu ds. klimatu, który będzie zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.
 • Lider konsorcjum oraz konsorcjanci zobowiązani są powiadomić uprawnionego
 • o powstałych w wyniku wykonania projektu wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych oraz elementach autorskich, przedstawiając w szczególności ich podstawowe założenia, opis wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego oraz ich reprezentację graficzną, egzemplarz elementu autorskiego, a także wskazując ich twórców – najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.
 • Uprawniony ma wyłączne prawo decydowania o oznaczaniu elementów autorskich lub udostępniania ich w sposób anonimowy.
 • Lider i konsorcjanci zobowiązani są do zachowania poufności rezultatów projektu. Możliwość wykorzystania rezultatu projektu w celach dydaktycznych lub do publikacji naukowych wymaga uprzedniej akceptacji uprawnionego.
 • Lider i konsorcjanci mogą korzystać z rezultatów projektu wyłącznie na podstawie uzyskanej licencji od uprawnionego.
 • Lider oraz konsorcjanci zapewniają i gwarantują, że wszelkie prace i czynności podejmowane w ramach wykonywania projektu będą wykonywane przez osoby związane z Liderem lub konsorcjantami umową zawartą w formie pisemnej lub elektronicznej, przenoszącą Prawa Własności Intelektualnej (PWI) na Lidera lub konsorcjantów.
 • W związku z powyższymi zapewnieniami i gwarancjami Lider oraz konsorcjanci zobowiązują się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów, jakie może ponieść uprawniony w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących rozporządzania i korzystania z PWI przez uprawnionego (w tym jego licencjobiorców lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz).

Forma składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie: lsi.ncbr.gov.pl

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków do 27 października 2021 r. do godziny 16:00.

Regulacje wewnętrzne UJ:

 • W związku z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (załączniki nr 11 do regulaminu konkursu) zakładającymi miedzy innymi odpowiedzialność solidarną partnerów za realizację projektu, przeniesie całości praw majątkowych do wyników projektu na rzecz uprawnionego, zobowiązuje Autorów/Kierowników projektów do wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w konkursie.

Wstępne deklaracje udziału w konkursie wraz z informacją zawierającą tytuł projektu, planowany skład konsorcjum, zakres prac przewidziany dla UJ oraz planowany budżet w tym części dla UJ, proszę zgłaszać mailowo do dnia 30 września 2021 r. na adres opiekuna konkursu w CAWP. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym aplikowaniu w konkursie. Opiekun konkursu w CAWP poinformuje o decyzji Władz UJ.

 • Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu, zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CAWP:
  • do dnia 7 października 2021 r. do Tomasza Guzika, tomasz.d.guzik@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 52,
   • projektu porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie i lider dysponuje własnym wzorem porozumienia,
   • wytycznych do porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę lidera w projekcie, w celu przygotowania wzoru porozumienia dla konsorcjum,
  • do dnia 18 października 2021 r.:
   • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym,
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • do dnia 22 października 2021 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami)
   – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss z CAWP, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl.

Natomiast w przypadku kwestii dotyczących praw majątkowych do rezultatów projektu przenoszonych na rzecz uprawnionego prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora CITTRU Panem Krystianem Gurbą (krystian.gurba@uj.edu.pl, tel. 12 664 42 10) lub Dyrektor CITTRU dr inż. Panią Gabrielą Konopką-Cupiał (gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl, tel. 12 664 42 05).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie NCBiR