Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210801

Nauka dla Społeczeństwa

Data: 01.08.2021 - 01.11.2022
Nauka dla Społeczeństwa

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja,
tel. 12 663 38 43,
e‑mail: anna.dryja@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Do kogo skierowany:

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Sposób i termin składania wniosków:

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

  • Maksymalny okres realizacji może wynosić 24 miesiące;
  • Minimalny koszt realizacji projektu to 100 000 zł, a maksymalny 2 000 000 zł;
  • Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 15% przyznanej wysokości środków finansowych.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w danym roku kalendarzowym, możliwe jest zaproponowanie tylko 1 wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę.

Deklaracje przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego Komunikatu, proszę przesłać w terminie do 9 sierpnia 2021 r.:

  • Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CAWP jeden wniosek wskazany przez Kierownika Jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan - w przypadku wydziału albo Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej);
  • Jednostka CM UJ zgłasza do Sekcji Programów Krajowych Działu Nauki CM UJ jeden wniosek wskazany przez Kierownika Jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekan - w przypadku wydziału albo Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej);

Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez potencjalnego Kierownika projektu oraz Kierownika Jednostki organizacyjnej UJ lub CM UJ (Dziekan - w przypadku wydziału albo dyrektor/kierownik innej jednostki organizacyjnej) lub w formie skanu podpisanej propozycji.

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze UJ podejmą decyzję o wyborze propozycji projektów i dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CAWP i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

W przypadku niezłożenia przez jednostki UJ lub CM UJ deklaracji udział w programie we wskazanym powyżej terminie lub niedokonania wyboru propozycji projektów przez Władze UJ, wyznaczony zostanie kolejny termin składania deklaracji udziału w programie „Nauka dla Społeczeństwa”.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

  1. W przypadku jednostki UJ

Opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku).

Formularz zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularz kwalifikowalności podatku VAT, powinny być wypełnione w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

  1. W przypadku jednostki CM UJ

Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu
w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie konkursu zachęcam do kontaktu:

  • Jednostki UJ z opiekunem konkursu w CAWP p. Anną Dryją, tel. 12 663 38 43, anna.dryja@uj.edu.pl
  • Jednostki CM UJ z Sekcją Programów Krajowych Działu Nauki pod nr tel. 12 370 43 47 lub 12 370 43 74 oraz poprzez skrzynkę pocztową na adres: spk_cm@uj.edu.pl.

Więcej informacji:

MEiN

Komunikat Rektora

Załącznik nr 1 do komunikatu