Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210615

SONATA BIS 11 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.06.2021 - 15.09.2021
SONATA BIS 11 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiGi, Polonistyki:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

 

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:

 • NCN: ncn.gov.pl zakładka „Aktualnie otwarte konkursy”
 • CAWP: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” -> „Konkursy Narodowego Centrum Nauki”

Informacje dotyczące przygotowania wniosków:

 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 albo 60 miesięcy.
 • Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.
 • Kierownikiem projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu SONATA BIS można być tylko raz.
 • W konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.
 • Zespół badawczy: w skład zespołu badawczego (poza kierownikiem projektu) nie mogą wchodzić:
  • osoby posiadające tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnień równorzędnych (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie),
  • osoby, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.
 • Do realizacji zadań w projekcie należy zaplanować zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
 • Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która mi.in.:
  • uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia
  • roku zatrudnienia w projekcie,
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej,
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie    na   tym   stanowisku,   lub   odbyła    co    najmniej   10-miesięczny,   ciągły   i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz  w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
  • W projekcie można planować tzw. stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym      i nauce” (szkoły doktorskie).
 • Kierownik projektu może skorzystać z obniżenia pensum dydaktycznego o 50 %.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie), proszę o podawanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Zmiany wysokości kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • UWAGA: kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych  badawczych  w  otwartym  dostępie  (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich  będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych  (tzw.  Article  Processing   Charges)   w  czasopismach  hybrydowych,  zgodnie    z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 205 zł (zestaw do podpisu + przedłużenie - ważny cztery lata).
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CAWP: cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.
 • W danej edycji  konkursów  można  być  wskazanym  jako  kierownik  projektu  tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku MAESTRO 13 lub we wniosku SONATA  BIS 11.
 • Zmiana zapisów dot. warunków, które powinien spełniać Kierownik projektu: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy. Ponadto, Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

Forma składania wniosków:
Wnioski w  konkursie SONATA BIS 11 składane są wyłącznie w  formie elektronicznej. Wniosek wraz   z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl
 
Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 23 sierpnia 2021 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
 • - i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
  • *porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka
  • „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
  • *dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
 • -    a w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
  • *porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
  • *dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

W celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne jest zawarcie dodatkowego porozumienia (załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu - rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).
Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 7 września 2021 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_SonataBis11_07-09-2021), podpisanego podpisem     kwalifikowanym     przez      kierownika      jednostki      organizacyjnej      UJ,  tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym,
  • oraz
  • Formularza rejestracji projektu badawczego, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

 
W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na „Potwierdzeniu złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”.
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekunów konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe. 

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Kamilą Balicką, tel. 12 663 38 89, kamila.balicka@uj.edu.pl lub p. Sylwią Borczuch, tel. 12 663 30 12, sylwia.sliwinska@uj.edu.pl

Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy
o kontakt z:
•    p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, l.szafranski@uj.edu.pl
•    p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, k.szczepaniec@uj.edu.pl
•    p. Małgorzata Galik, 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi: https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

 

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik do Komunikatu:
1. Wzór rozszerzonego porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

NCN