Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210504

MINIATURA 5 - ZAKOŃCZONY

Data: 04.05.2021 - 30.09.2021
MINIATURA 5 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Michał Maleszka,
tel. 12 663 30 06,
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

W konkursie mogą być składane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Zasady konkursu:

 1. Wniosek w konkursie MINIATURA 5 może złożyć osoba, która:
 • uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku
  z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 • jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 1. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazd badawcze i konsultacyjne.
 2. W ramach konkursu nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie.
 3. W ramach konkursu nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.  

Informacje dotyczące przygotowania wniosku:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania podstawowe lub badania stosowane we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych
  w wykazie paneli NCN.
 • W konkursie MINIATURA 5 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, złożony przez osobę realizującą działanie naukowe.
 • Tylko raz można otrzymać finansowanie na realizację działania naukowego
  w ramach programu MINIATURA.
 • Okres realizacji projektu może wynosi do 12 miesięcy.
 • Wysokość wnioskowanego finansowania powinna wynosić od 5 do 50 tysięcy złotych.
 • Wysokość kosztów pośrednich wynosi 10% wartości kosztów bezpośrednich.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.

Forma składania wniosków:

Wnioski w konkursie MINIATURA 5 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. 

Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie na adres opiekuna konkursu w CAWP przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:

 • roboczej wersji wniosku w formie elektronicznej (w postaci pliku PDF)
  w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym.

A następnie po weryfikacji przez CAWP i zakończeniu pracy nad wnioskiem proszę o przesłanie na adres opiekuna konkursu w CAWP:

 • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MINIATURA5_10-05-2021), podpisanego podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
 • Formularza rejestracji projektu badawczego, wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP.

Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe.

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania planu zarządzania danymi: https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

Więcej informacji:

Informacja CAWP

NCN