Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210104

INFOSTRATEG - I konkursu

Data: 04.01.2021 - 26.02.2021
INFOSTRATEG - I konkursu

Opiekun konkursu w CAWP:

Natalia Łakomy,
tel. 12 663 38 27,
e‑mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel programu:
Celem Programu INFOSTARTEG – „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Zasady konkursu:

 • Do konkursu mogą przystąpić m.in.:
  • jednostki naukowe - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
  • jednostki naukowe - wchodzące w skład konsorcjum (maksymalnie trzy jednostki naukowe), przy czym liderem musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu,
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe - wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
   • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
   • liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu,
   • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.
 • Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego tematu wskazanego w zakresie tematycznym konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).
 • Każdy projekt musi składać się z trzech faz, a każda faza projektu może obejmować maksymalnie trzy zadania, przy czym:
  • faza I - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie, zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
  • faza II - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;
  • faza III - obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na: ulepszaniu powstałego systemu, przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.
 • Okres realizacji projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje:
  • 36 miesięcy na realizację poszczególnych faz (12 miesięcy na każdą fazę),
  • 6 miesięcy dla NCBiR na ocenę i odbiór prac w ramach fazy I i fazy II.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1,7 mln zł, a maksymalna 10 mln zł.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.
 • Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtowo i wynoszą 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających kosztów podwykonawstwa).

Termin  i forma składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie: lsi.ncbr.gov.pl.

System będzie aktywny do 26 lutego 2021 r. do godziny 16:00.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP.

Regulacje wewnętrzne UJ:

 1. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (załączniki nr 16 i 17 do regulaminu konkursu) zakładającymi odpowiedzialność solidarną partnerów za realizację projektu, zobowiązuje Autorów/Kierowników projektów do wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w konkursie. Wstępne deklaracje udziału w konkursie wraz z informacją zawierającą tytuł projektu, planowany skład konsorcjum, zakres prac przewidziany dla UJ oraz planowany budżet w tym części dla UJ, proszę zgłaszać mailowo do dnia 1 lutego 2021 r. na adres opiekuna konkursu w CAWP. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym aplikowaniu w konkursie. Opiekun konkursu w CAWP poinformuje o decyzji Władz UJ.
 2. Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu, zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CAWP:
 • do dnia 6 lutego 2021 r. do Tomasza Guzika, tomasz.d.guzik@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 52,
  • projektu porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie i lider dysponuje własnym wzorem porozumienia,
  • wytycznych do porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę Lidera w projekcie, w celu przygotowania wzoru porozumienia dla konsorcjum,
 • do dnia 16 lutego 2021 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności
   z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym,
  • Formularza zgłoszenia projektu oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow.
 • do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 12.00 ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w CAWP, p. Natalią Łakomy, tel. 12 663 38 27, natalia.lakomy@uj.edu.pl.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Joanną Szwej z CAWP, tel. 12 663 38 93, joanna.szwej@uj.edu.pl.

Natomiast w przypadku kwestii dotyczących wdrożenia wyników projektu proszę kontaktować się z Brokerami CTT CITTRU (z właściwymi dla Państwa Wydziału). ­

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Komunikat Prorektora Uniwersytetu jagiellońskiego ds. badań naukowych z 14 stycznia 2021 r.