Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201014

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance)

Data: 14.10.2020 - 26.12.2020
CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance)

Składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych w ramach inicjatywy

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

CELSA jest porozumieniem kilku europejskich uniwersytetów (Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie, KU Leuven, Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie, Uniwersytet w Lublanie, Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński), którego celem jest propagowanie ścisłej współpracy pomiędzy partnerami porozumienia w sferze aktualnych wyzwań obejmujących aktywność badawczą.

Współpraca CELSA zorientowana jest na organizację warsztatów, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, problemów open science, oceny efektywności naukowej, procesów recenzowania, czy też transferu wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów i udziału partnerów
w programach badawczych Horyzont 2020, Horyzont Europa i innych programach europejskich oraz programach edukacyjnych (Erasmus+).

W ramach Funduszu Badawczego CELSA finansowane są wspólne projekty badawcze realizowane poprzez współpracę między badaczami z co najmniej dwóch jednostek zrzeszonych w CELSA, z których jedną jest zawsze KU Leuven. Zasadniczym celem finansowanych projektów jest przygotowanie aplikacji do programu Horyzont Europa. Tematyka projektów nie jest określona, a jej wybór zależy wyłącznie od preferencji współpracujących grup badawczych.

Termin składania wniosków:

Otwarte zaproszenie do składania wniosków ogłaszane jest raz w roku w okresie 2020-2022.

Aktualny nabór wniosków on-line trwa do 26 listopada 2020 r. Wniosek składany jest przez naukowca z KU Leuven za pośrednictwem systemu KU Leuven Internal Funds.

Zasady naboru:

Naukowcy zainteresowani aplikacją proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi trybu przygotowania wniosków oraz zwrócenie szczególnej uwagi na:

 • Zasady doboru instytucji biorących udział w projekcie:
  • program przeznaczony jest dla naukowców afiliowanych w jednostkach partnerskich CELSA (co najmniej 2 partnerów w projekcie);
  • projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
  • obowiązkowy jest udział naukowca pochodzącego z KU Leuven, spełniającego kryteria dla funkcji promotora bądź współpromotora projektu w ramach Internal Funds KU Leuven.
 • Wymogi formalne projektu:
  • maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące;
  • w ciągu 3 lat od rozpoczęcia projektu wnioskujące konsorcjum projektowe musi wspólnie złożyć wniosek do europejskiego programu Horyzont Europa.
 • Zasady finansowania projektu:
  • maksymalny poziom finansowania jednego projektu badawczego w danym naborze z udziałem dwóch partnerów CELSA (w tym KU Leuven) wynosi 120 tys. euro (przy czym 90 tys. euro pochodzi z KU Leuven i jest przeznaczone dla badaczy z tej uczelni, a 30 tys. euro pochodzi z innej jednostki z przeznaczeniem dla badaczy z tej jednostki);
  • wspomniany wyżej wkład własny w wysokości 30 tys. euro można wnioskować do Prorektora ds. badań naukowych (wkład własny przeznaczony jest na rzecz naukowców z UJ);
  • decyzję o finansowaniu wkładu własnego w projekcie każdorazowo podejmuje Prorektor ds. badań naukowych;
  • w przypadku realizacji jednego projektu przez konsorcjum badaczy z więcej niż dwóch jednostek zrzeszonych w CELSA (w tym KU Leuven), budżet całościowy projektu zostanie proporcjonalnie zwiększony o 30 tys. euro na każdą jednostkę (np. w przypadku projektu realizowanego przez badaczy z trzech jednostek partnerskich CELSA budżet wynosi 150 tys. euro);
  • w przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden naukowiec z tej samej jednostki partnerskiej CELSA, całkowity budżet projektu nie zwiększa się;
  • maksymalnie sfinansowanych zostanie od 15 do 16 projektów;
  • każdego partnera CELSA obowiązują wewnętrzne zasady jednostki związane z realizacją projektów;
  • partner w projekcie nie może zatrudniać personelu innego partnera zrzeszonego w CELSA – wyjątek stanowią koszty podróży i diet członków grupy badawczej zaangażowanych w realizację projektu, które mogą zostać pokryte ze wspólnego budżetu celowego;
  • aparatura zakupiona ze środków projektu przez danego partnera staje się jego własnością;
  • udostępnienie aparatury przez danego partnera podlega regulacjom obowiązującym w instytucji tego partnera.
 • Harmonogram konkursu:
  • ewaluacja wniosków konkursowych: grudzień 2020-maj 2021, ogłoszenie wyników: lipiec-sierpień 2021, rozpoczęcie realizacji projektów: 1 października 2021.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania
w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CAWP: 

 • do dnia 18 listopada 2020 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CAWP);
  • formularza zgłoszenia projektu badawczego wraz z formularzem oceny kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych i złożonych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

Instrukcja wypełniania formularzy dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow.

 • do dnia 23 listopada 2020 r. – pełnej wersji wniosku w postaci pliku PDF wysłanego na adres opiekuna konkursu.

Pierwszym i kluczowym etapem aplikacji jest zidentyfikowanie partnera projektowego z KU Leuven.

W razie potrzeby należy zwrócić się do osób kontaktowych z KU Leuven, podanych w zakładce Contact na stronie konkursu, z prośbą o pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z grupą badawczą aktywną w wybranym obszarze tematycznym.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Więcej informacji: