Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201014

Mistrzowie Dydaktyki - nabór wniosków

Data: 14.10.2020 - 16.11.2020
Mistrzowie Dydaktyki - nabór wniosków

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska,
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis konkursu:

Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”.

Warunki ogólne konkursu:

  1. W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem nauczycieli akademickich będzie:

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas niepełnego cyklu kształcenia - co najmniej 3 pierwsze semestry w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning);

udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.

  1. W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, wdrażający model, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;

posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu. Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

  1. Wsparciem w ramach projektu mogą być objęci studenci, z którymi będą prowadzone zajęcia:

pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uczelni (laureat olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami), która składa ofertę;

zostali zakwalifikowani do udziału we wdrażaniu modelu tutoringu.

  1. Maksymalny okres wdrażania modelu tutoringu nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MNiSW prowadzony jest w trybie ciągłym i potrwa do 16 listopada 2020 r.

Zasady finansowania:

Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, dostępnego na stronie MNiSW: www.bip.nauka.gov.pl/mistrzowie-dydaktyki/wstepny-model-stosowania-tutoringu.html

Forma składania wniosków:

Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu, ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa uczelnia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub e-nośnika.

 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 6 listopada 2020 roku: Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych i złożonych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • Instrukcja wypełniania formularzy dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow.
  • Opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z autorami/kierownikami projektów w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. wersji roboczej oraz ostatecznej wniosku).

Wniosek wraz z załącznikami podpisany podpisem elektronicznym przez władze UJ zostanie przesłany do MNiSW przez CAWP. Informacja o wysłaniu oferty zostanie przesłana na podane przez Państwa adresy e-mailowe przez opiekuna konkursu w CAWP.

Więcej informacji:

MNiSW