Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200717

[komunikat] Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej na 2021 rok

Data: 17.07.2020 - 31.08.2020
[komunikat] Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej na 2021 rok

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Paweł Moń , tel. 12 663 38 34,
e‑mail:  pawel.mon@uj.edu.pl
(OSF login: pawel.mon).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot programu:

Uprzejmie informuję, że zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania, 31 sierpnia 2020 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na 2021 rok.


Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w zakresie utrzymania:
- aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
- specjalnej infrastruktury informatycznej.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MNiSW trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Forma składania wniosków:

DANE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji: osf.opi.org.pl oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych, jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie oraz w nawiązaniu do Komunikatu Prorektora UJ z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: Procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 12 sierpnia 2020 r.:
    • wersji roboczej wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP lub poprzez dostęp do systemu ZSUN/OSF);
    • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 2d do ww. Regulaminu dostępnego na stronie www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” lub „Zasady przygotowania projektów w UJ” (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki;
    • Formularza kwalifikowalności podatku VAT, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. Regulaminu dostępnego na stronie www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” lub „Zasady przygotowania projektów w UJ” (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu;
  • do dnia 25 sierpnia 2020 r.: ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” (wersja elektroniczna „opcja OSF podpis cyfrowy” - przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym z równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CAWP ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF lub wersja papierowa „opcja OSF papierowo” - z odręcznymi podpisami i równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CAWP ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu akceptacji władz uczelni.. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane na Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CAWP.


Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w CAWP.

 

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego - WindowsMacLinux

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego