Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200618

Składanie wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2021 rok [zakończony]

Data: 18.06.2020 - 31.07.2020
Składanie wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2021 rok [zakończony]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór.

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Paweł Moń , tel. 12 663 38 34,
e‑mail:  pawel.mon@uj.edu.pl
(OSF login: pawel.mon).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot programu:

Nabór wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2021 rok.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane/dotyczyć inwestycji:

 • w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;
 • budowlanych.

W przypadku inwestycji budowalnych preferowane będą przedsięwzięcia posiadające projekt budowlany i pozwolenie na budowę.
Wnioski o dofinasowanie w zakresie inwestycji budowlanych muszą być skonsultowane i zatwierdzone przez Dział Inwestycji Budowlanych UJ.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MNiSW trwa do 31 lipca 2020 r.

Forma składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji: osf.opi.org.pl oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Dane pomocne przy wypełnianiu wniosku na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CAWP:

 • do dnia 10 lipca 2020 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP lub poprzez dostęp do systemu ZSUN/OSF), celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 2d do Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych dostępnego na stronie: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” -> „Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub „Zasady przygotowania projektów w UJ” (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym, akceptacją mailem lub w formie skanu z odręcznymi podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki;
  • Formularza kwalifikowalności podatku VAT, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. Regulaminu dostępnego na stronie: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” lub „Zasady przygotowania projektów w UJ” (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym, akceptacją mailem lub w formie skanu z odręcznym podpisem) – wymagany podpis kierownika projektu;
 • do dnia 27 lipca 2020 r. ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa”:
  •  wersja elektroniczna (opcja do wyboru w systemie ZSUN/OSF - podpis cyfrowy) - przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym z równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna konkursu w CAWP ostatecznej wersji pełnego wniosku w postaci pliku PDF;
  •  wersja papierowa (opcja do wyboru w systemie ZSUN/OSF – papierowo) z podpisami i równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna konkursu w CAWP ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF. Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów w części A wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane na Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CAWP.
Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego - WindowsMacLinux

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego