Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200615

[komunikat] SONATA BIS 10 [zamknięty]

Data: 15.06.2020 - 15.09.2020
[komunikat] SONATA BIS 10 [zamknięty]

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Monika Mikołajczyk , tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Jednostki pozawydziałowe 
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Matematyki i Informatyki

Sylwia Śliwińska, tel. 12 663 30 12, 
e-mail: sylwia.sliwinska@uj.edu.pl

Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 24 sierpnia 2020 r. projektu porozumienia lub wytycznych do porozumienia (umowy konsorcjum) - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów a UJ pełni rolę partnera i Lider dysponuje własnym wzorem porozumienia - wówczas dokument należy przesłać do p. Magdaleny Dudy, tel. 12 663 38 27, magdalena.duda@uj.edu.pl,
 • w przypadku gdy UJ pełni w projekcie rolę Lidera, prosimy o stosowanie zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ wzoru porozumienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.
  UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania stosownych potwierdzeń;
 • do dnia 31 sierpnia 2020 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 7 września 2020 r. złożenie ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku pdf, przesłanej na adres opiekuna konkursu w CAWP tj.:
  • wygenerowanego z systemu dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_SONATA BIS_02-09-2020), wraz z mailową akceptacją kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki). Kierownik jednostki akceptuje wniosek w treści maila umieszczając informację – „Akceptuję wniosek w konkursie SONATA BIS 10 nr ID wniosku: [informacja w stopce wniosku] Pana/Pani……”. wraz z:
  • wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF dokumentem w formacie pliku PDF: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanem wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF i podpisanego odręcznie przez kierownika projektu dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokumentu podpisanego przez kierownika projektu kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Formularzem rejestracji projektu, wypełnionym w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • System Strefa Projektów UJ będzie aktywny od dnia 1 sierpnia 2020 r.Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow.
  •  
  • W razie wątpliwości dot. wypełniania formularzy zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniach, które odbędą się on-line w dniach: 27.08.2020 o godz. 10.00 oraz 2.09.2020 o godzinie 11.30. (Link do szkolenia on-line w aplikacji Teams z zakresu wypełniania formularzy rejestracji: TUTAJ

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Zał. do komunikatu Rektora - porozumienie o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego

NCN

ZASADY APLIKOWANIA W KONKURSIE SONATA BIS 10 - prezentacja CAWP