Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200601

[komunikat] MINIATURA 4

Data: 01.06.2020 - 30.09.2020
[komunikat] MINIATURA 4

„Małe granty” startują po raz czwarty.

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Michał Maleszka,
tel. 12 663 30 06,
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

W konkursie mogą być składane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Wniosek w konkursie MINIATURA 4 może złożyć osoba, która:

 • uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 • jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN;
 • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Informacje dotyczące przygotowania wniosków:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania podstawowe lub badania stosowane we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN.
 • W konkursie MINIAURA, finansowanie na realizację działania naukowego można otrzymać tylko raz.
 • W konkursie MINIATURA 4 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, złożony przez osobę realizującą działanie naukowe.
 • Wniosek, który został odrzucony na etapie oceny merytorycznej nie może zostać ponownie złożony w edycji konkursu MINIATURA 4.
 • Wniosek, który został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po terminie, w którym decyzja Dyrektora NCN o odrzuceniu wniosku stała się ostateczna.
 • Okres realizacji projektu może wynosi do 12 miesięcy.
 • W konkursie MINIATURA 4 można starać się o sfinansowanie jednego działania naukowego spośród wskazanych przez NCN tj. badania wstępne/pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy wyjazd konsultacyjny.
 • Wysokość wnioskowanego finansowania może wynosić od 5 do 50 tysięcy złotych.
 • W konkursie nie przewiduje się wypłaty wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń dla wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.
 • Wysokość kosztów pośrednich wynosi 10% wartości kosztów bezpośrednich.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.

Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 września 2020 r.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany przez NCN jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie: osf.opi.org.pl
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz Komunikatem Prorektora UJ nr 1027.0643.30.2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CAWP:

 • przynajmniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku, roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP);
 • na 4 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:
  • Ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP), wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MINIATURA_4_05-06-2020), wraz z akceptacją kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki). Akceptacja Kierownika jednostki może być wyrażona poprzez opatrzenie wniosku podpisem kwalifikowanym lub mailowo w treści maila umieszczając informację –„Akceptuję wniosek w konkursie MINIATURA 4 nr ID wniosku: [informacja w stopce wniosku] Pana/Pani......”
  • Formularza rejestracji projektu, stanowiącego załącznik nr 2e do ww. Regulaminu dostępnego na stronie www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Projekty” → „Dla wnioskujących” → „Zasady przygotowania projektu w UJ” (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF w formie skanu z podpisem kierownika projektu lub z podpisem kwalifikowanym). Akceptacja Formularza rejestracji projektu przez kierownika jednostki wymagana jest w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące realizacji projektu w innej jednostce UJ (pytanie nr 18 Formularza rejestracji projektu). Akceptacja Kierownika jednostki może być wyrażona poprzez opatrzenie Formularza rejestracji projektu podpisem kwalifikowanym, akceptacji mailem lub przesłanie skanu dokumentu z odręcznymi podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Kierownik jednostki (Dziekan Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki).

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków w CAWP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu (WindowsMacLinux)

NCN