Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200506

[komunikat] Szybka ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2020

Data: 06.05.2020 - 31.12.2020
[komunikat] Szybka ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka - Koronawirusy.

Instytucja ogłaszająca: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja,
tel. 12 663 38 43,
e‑mail: anna.dryja@uj.edu.pl

Do kogo skierowany:

Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

NCBR: ponad 600 mln zł więcej w „Szybkiej Ścieżce”

Przedmiot konkursu: 

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu:

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim. 

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Sposób składania wniosków: 

Wnioski będzie można składać wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 6 maja 2020 r.)

Termin składania wniosków: 

Wnioski można składać od 6 maja do 31 grudnia br. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Regulacje wewnętrzne: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania
w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CAWP:

  • do 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku, projektu umowy konsorcjum do p. Tomasza Guzika, tel. 12 663 38 52, tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
  • na 7 dni przed zamknięciem każdej rundy: 
    • zaakceptowanego przez Kierownika/Autora projektu oraz Kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt, Formularza zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego oraz Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2b i 3 do ww. Regulaminu dostępnego na stronie CAWP: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Projekty” -> „Dla wnioskujących” -> „Zasady przygotowania projektów w UJ”,
    • na adres opiekuna konkursu w CAWP roboczej wersji wniosku zawierającej informacje o zadaniach, wskaźnikach i budżecie planowanych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • na 5 dni przed zamknięciem każdej rundy:
    • ostatecznej wersji wniosku zawierającej informacje o zadaniach, wskaźnikach i budżecie dedykowanych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaakceptowanych przez Kierownika/Autora projektu oraz Kierownika jednostki załączników wymaganych przy składaniu wniosku,

W przypadku kontynuacji nadzwyczajnego trybu pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego), rekomenduję wskazany w Komunikacie nr 1027.0643.19.2020 z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tryb obiegu i akceptowania dokumentów.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie na stronie NCBiR