Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200203

[komunikat] POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Data: 03.02.2020 - 03.04.2020
[komunikat] POIR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne.

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja, tel. 12 663 38 43,
anna.dryja@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot konkursu: 

Głównym celem konkursu „Projekty aplikacyjne” jest dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

W ramach projektów aplikacyjnych finansowane będą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków potrwa do 3 kwietnia 2020 r.  (do godz. 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Warunki aplikowania:

Do konkursu można przystąpić wyłącznie w ramach konsorcjum, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów,
 • udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 30%,
 • udział kosztów związanych z pracami przedwdrożeniowymi nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
 • dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Warunki finansowe:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Forma składania wniosków:

NCBiR wymaga składania wniosków wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI, który jest dostępny po adresem https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o:

 • kontakt z opiekunem konkursu w CAWP w terminie do dnia 2 marca 2020 r. w celu przygotowania umowy konsorcjum,
 • złożenie w CAWP do dnia 23 marca 2020 r.:
  • wersji roboczej wniosku wraz z załącznikami (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
  • wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego oraz Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2b i 3 do ww. Regulaminu dostępnego na stronie CAWP: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Projekty” --> „Dla wnioskujących” --> „Zasady przygotowania projektów w UJ”,
 • do dnia 30 marca 2020 r.:
  • złożenie w CAWP ostatecznej wersji wniosku w 1 egz. (wygenerowany i wydrukowany z systemu wniosku (po jego zamknięciu) wraz z załącznikami, podpisanego przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki),
  • przesłanie na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP wygenerowanej z systemu ostatecznej wersji wniosku, w postaci pliku PDF.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w systemie LSI należy wysłać dopiero po uzyskaniu akceptacji na ostatecznej wersji wniosku przez Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz Kwestora UJ. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe. Po uzyskaniu takiej informacji będą mogli Państwo wysłać wniosek w systemie LSI.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych oraz kwalifikowalności wydatków, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienionych powyżej terminach.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie i dokumentacja konkursowa