Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersytet Jagielloński jedną z pierwszych uczelni badawczych w Polsce

30 października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 

Najważniejsze fakty związane z IDUB UJ:

  • zwiększenie subwencji UJ o 78 mln zł rocznie, na okres 7 lat
  • środki przeznaczone na działania ujęte w programie rozwoju
  • program przygotowany w oparciu o wieloaspektową analizę SWOT oraz uzgodnienia z przedstawicielami i dziekanami wszystkich wydziałów
  • program zorganizowany wokół ‘zasady 4 I’: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz integralności
  • program zakłada realizację celów związanych ze zwiększeniem wpływu UJ na rozwój światowej nauki, wzmocnieniem współpracy badawczej z renomowanymi instytucjami, podniesieniem jakości kształcenia studentów i doktorantów, stałym rozwojem zawodowym pracowników uczelni, podniesieniem jakości zarządzania Uczelnią oraz budową marki i zwiększeniem wpływu społecznego Uczelni
  • program realizowany będzie w ramach 7 interdyscyplinarnych priorytetowych obszarów badawczych (POB): Heritage (dziedzictwo kulturowe), FutureSoc (funkcjonowanie społeczeństw w przyszłości), BioS (biologia strukturalna i translacyjna), qLife (choroby społeczno-cywilizacyjne, zdrowie reprodukcyjne i medycyna regeneracyjna), SciMat (tworzenie zaawansowanych materiałów), DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych) oraz Anthropocene (przyczyny, przebieg i skutki globalnych zmian środowiska)
  • cele programu realizowane poprzez 27 działań
  • realizacja planu mierzona 20 wskaźnikami

Wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Prezentacje dotyczące wniosku w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Prezentacja "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" i Una Europa