Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura organizacyjna CAWP

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: utworzenia Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z 25 września 2015 roku w sprawie połączenia Działu Funduszy Strukturalnych i Działu Programów Badawczych w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekcja ds. projektów międzynarodowych
Sekcja ds. projektów edukacyjnych i upowszechniających naukę
Zespół ds. krajowych programów badawczych i stypendiów
Zespół ds. krajowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych

Zadania:

 • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych; 
 • doradztwo dla kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami;
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi w celu wspierania działań związanych z inicjowaniem wspólnej realizacji projektów, w tym udział w przygotowaniu i opiniowaniu umów partnerskich; 
 • pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o finansowanie;
 • weryfikacja formalna wniosków o finansowanie projektów;
 • pomoc na etapie podpisywania umów, w tym udział w przygotowaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania;
 • wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w bieżącej realizacji projektów;
 • monitorowanie realizacji działań projektowych;
 • opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do projektów z warunkami umowy o finansowanie oraz zasadami kwalifikowalności wydatków;
 • weryfikacja formalna sprawozdań z realizacji projektów;
 • współpraca z kierownikami projektów oraz zespołów projektowych w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych;
 • udział w przygotowaniu projektów strategicznych UJ.
 •  

  Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń

  Zadania:

  • konsultowanie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Działem Spraw Osobowych;  
  • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
  • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
  • udział w kontrolach i audytach projektów, w tym przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
  • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.

  Zespół ds. informacji, sprawozdawczości i ewidencjonowania projektów

  Zadania:

  • upowszechnianie informacji na temat konkursów przeznaczonych dla jednostek UJ;
  • administrowanie strony www CAWP;
  • redagowanie i opracowywanie graficzne folderów informacyjnych, poradników, materiałów szkoleniowych związanych z realizacją projektów w UJ;
  • organizacja konferencji, konsultacji i szkoleń w zakresie przygotowania i realizacji projektów;
  • pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o finansowanie;
  • prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów; 
  • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień, w tym wprowadzanie danych do systemu POL-on;
  • wstępne rejestrowanie projektów w systemie SAP;
  • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów

  Zespół ds. obsługi formalno-prawnej projektów

  Zadania:

  • opracowywanie wzorów, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, umów o współpracy, listów intencyjnych, umów o finansowanie projektów, aneksów i innych zmian niewymagających formy aneksu, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych;
  • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących realizacji projektów;
  • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących projektów;
  • udział w przygotowywaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania oraz realizację projektu w UJ;
  • konsultowanie form dokonywania zakupów, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;
  • przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień na potrzeby przygotowywanych i realizowanych projektów;
  • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez Uniwersytet pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
  • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.

  Biuro ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

  Zadania:

  • stała współpraca z jednostkami UJ i UJ CM zaangażowanymi w realizację programu;
  • administrowanie i nadzór nad budżetem programu;
  • współpraca z koordynatorami oraz zespołami sterującymi Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB) na każdym etapie realizacji programu;
  • obsługa administracyjna Zespołu koordynującego program Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • obsługa administracyjna Rady Programowej;
  • obsługa administracyjna International Advisory Board;
  • monitorowanie postępu rzeczowego oraz zgodności realizacji programu z warunkami umowy i wytycznymi; 8) opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do programu z warunkami umowy i wytycznymi;
  • bieżąca obsługa dokumentacji programu;
  • administrowanie stroną internetową programu oraz promocja projektu.